TBU Publications
Repository of TBU Publications

Význam a hodnota jedlých květů ve výživě člověka

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Význam a hodnota jedlých květů ve výživě člověka cs
dc.title The importance and value of edible flowers in human nutrition en
dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.relation.ispartof Nové smery vo výžive a v životnom štýle l'udí
dc.identifier.isbn 978-80-558-0629-7
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 201
dc.citation.epage 226
dc.event.location Nitra
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
dc.subject phenolics compounds en
dc.subject antioxidants en
dc.subject edible flowers en
dc.subject nutrition en
dc.description.abstract V globálním měřítku lidé stále více zaměřují pozornost na atraktivní a chutné pokrmy. Jak kvalita potravin, tak estetické aspekty přispívají ke vzniku konzumovaných pokrmů. Atraktivita a přitažlivost jednotlivých jídel by mohla být posílena těmito jedlými květy . Rovněž jsou důležité nové informace týkající se složení nutričních hodnot jedlých květů a představují dostatečný důvod pro jejich konzumaci. Cílem této studie je přispět k popularizaci vybraných jedlých květů okrasných rostlin týkajících se celkem 15 druhů. Květy byly použity k určení jejich antioxidační kapacity kolísající v rozsahu od 4,11 do 7,94 g ekvivalentu kyseliny askorbové (AAE) / kg čerstvé hmotnosti. Korelační koeficienty mezi antioxidační kapacitou a obsahem celkových polyfenolů a flavonoidů byly r2 = 0,9705 a r2 = 0,7861, resp. Kromě toho, výsledky byly doplněny novými údaji o minerálním složení jedlých květů (většina z nich není dostupná v literatuře). Nejvyšší hladiny minerálních látek byly pozorovány u květů druhu Chrysanthemum, Dianthus, Viola nebo Hemerocalis. Nevíce zastoupeným prvkem byl draslík, jehož obsah byl v rozmezí od 1842,61 do 3964,84 mg / kg čerstvé hmoty. cs
dc.description.abstract On a global scale, people are more demanding attractive and tasty food. Both the quality of foodstuffs and aesthetic aspects contribute to appearance of consumed meals. The attraction and appeal of individual dishes could be enhanced by edible flowers. New information concerning composition and nutritional value of edible flowers is also important and represents a sufficient reason for their consumption. The aim of this study is to contribute to the popularization of some selected edible flowers of ornamental plants involving altogether 15 species. The flowers were used to determine their antioxidant capacity fluctuating between 4,11 and 7,94 g of ascorbic acid equivalents (AAE) / kg of fresh mass (FM). Correlation coefficients existing between antioxidant capacity and the contents of total phenolics and flavonoids were r2 = 0,9612 and r2 = 0,7715, respectively. Moreover, the results were supplemented with new data about the mineral composition of edible flowers (mostly, they are not in the available literature). The highest levels of mineral elements were observed in the flowers of species Chrysanthemum, Dianthus, Viola or Hemerocalis. The most abundant element was potassium, the content of which ranged from 1842,61 to 3964,84 mg/kg of FM. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005871
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/14:43871727!RIV15-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43871946
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:15Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:15Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 442
utb.identifier.nkp 6607091
utb.contributor.internalauthor Mlček, Jiří
riv.obor GM
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record