TBU Publications
Repository of TBU Publications

Co potřebují umírající a doprovázející v 21. století

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Co potřebují umírající a doprovázející v 21. století cs
dc.title What the dying and the accompanying need in the 21st century en
dc.contributor.author Dorková, Zlatica
dc.relation.ispartof O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie.
dc.identifier.isbn 978-80-7492-138-4
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 81
dc.citation.epage 92
dc.event.location Praha
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Galén
dc.subject exploration en
dc.subject wish en
dc.subject needs en
dc.subject accompanying en
dc.subject dying en
dc.description.abstract Tato kapitola se tedy snaží zodpovědět na otázku „Co umírající a doprovázející v 21. století potřebují?“. Kromě toho se snaží poukázat na nesoulad mezi tím, co chceme a co očekáváme na sklonku našeho života a jak skutečně umírají naši blízcí v současné době. Jsou zdůrazněny potřeby doprovázejících, které často opomíjíme a tím přímo či nepřímo „produkujeme“ další pacienty pro psychology nebo psychiatry. Doprovázející v této kapitole jsou vnímáni v širším slova smyslu, tj. patří sem nejen zdravotničtí pracovníci, duchovní, ale i rodinní příslušníci, blízcí lidé či dobrovolníci, kteří se ujali role doprovázejícího. cs
dc.description.abstract This chapter seeks to answer the question „What the dying and the accompanying need in the 21st century?“ In addition, it tries to point out the discrepancy between what we want and what we expect at the end of our lives and how our loved ones really die today. The needs of the accompanying persons are emphasized since they are often neglected and thus we directly or indirectly „produce“ more patients ready for psychological or psychiatric treatment. In this chapter, the accompanying are viewed in a broader sense, ie. this includes not only health care workers and priests, but also family members, relatives and volunteers who took on a role of the accompanying person. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005836
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/14:43872158!RIV15-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43872470
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:09Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:09Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 315
utb.identifier.utb-sysno 76231
utb.identifier.nkp 6311746
utb.contributor.internalauthor Dorková, Zlatica
riv.obor AO
Find Full text

Files in this item

Show simple item record