TBU Publications
Repository of TBU Publications

Regional disparity of Czech creative economy in connection with impact on it

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Regional disparity of Czech creative economy in connection with impact on it en
dc.title Regionálna disparita kreatívnej ekonomiky v podmienkach Českej republiky v súvislosti s faktormi, ktoré na ňu vplývajú sk
dc.contributor.author Fialová, Monika
dc.relation.ispartof Hradecké ekonomické dny 2009, Díl 1: Ekonomický rozvoj a management regionů. Economic Development and Regional Management
dc.identifier.isbn 978-80-7041-455-2
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 110
dc.citation.epage 118
dc.event.title International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2009-02-03
dc.event.edate 2009-02-04
dc.type conferenceObject
dc.language.iso sk
dc.publisher Gaudeamus
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1056/sbornik2009_i.pdf#page=110
dc.subject creativity en
dc.subject competitiveness en
dc.subject creative class en
dc.subject innovations en
dc.subject regions en
dc.subject enterprises en
dc.subject kreativita sk
dc.subject konkurenciaschopnosť sk
dc.subject kreatívan trieda sk
dc.subject inovácie sk
dc.subject regióny sk
dc.subject podniky sk
dc.description.abstract Presently we are facing the Era change as a consequence of enormous changes of work conditions that gives rise to new opportunities. In the age of hunters and pickers was work only way to survive. Even in industrial economy, that accompany us almost 200 years and it is close to its end, was a chance of employee personal development relatively small. Transformational process which we are living in is changing radically work character", says futurist. His diagnosis is: Industrial economy is more and more moving towards combination of knowledge, services and innovations. en
dc.description.abstract Momentálne stojíme před epochálnou zmenou, lebo v dôsledku prudkých zmien rámcových pracovných podmienok začínajú vznikať úplne nové šance. "V dobe lovcov a zberačov bola práca ešte bojom o prežitie. Aj v industriálnej ekonomike, ktorá nás sprevádza takmer dvesto rokov a blíži s ateraz ku svojmu koncu, bola možnosť osobného rozvoja zamestnanca relatívne malá. Transformačný proces, ktorý práve prežívame, výrazne mení charakter práce", hovorí futurológ. Jeho diagnóza znie: Ekonomická tvorba hodnôt sa presúva stále viac od industriálnej produkcii ku kombinácii poznatkov, služieb a inovácií. sk
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003980
utb.identifier.obdid 43872233
utb.identifier.wok 000310659100018
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2015-01-13T09:26:02Z
dc.date.available 2015-01-13T09:26:02Z
utb.contributor.internalauthor Fialová, Monika
utb.fulltext.affiliation Monika Fialová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně fialova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] DEFILLIPPI, R., ARTHUR, M., LINDSAY, V. Knowledge at Work: Creative Collaboration in the Global Economy. Malden USA: Blackwell Publishing, 2006. 296 s. ISBN 978-1405107563. [2] FLORIDA, R. Cities and the Creative Class. New York: Routledge, 2005. 208 s. ISBN 978-0415948869. [3] FLORIDA, R. The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent. USA: Harper Collins, 2005. 320 s. ISBN 978-0060756901 [4] FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class. 1. vyd. New York: Basic Books, 2002. 434 s. ISBN: 978-0465024773. [5] FLORIDA, R. Who's Your City?: How the Creative Economy Is Making Where You Live the Most Important Decision of Your Life. Canada: Random House, 2005. ISBN 978-0307356963. [6] HOWKINS, J. The creative economy. How people make Money from ideas. Penguin Global, 2001. ISBN 978-0140287943. [7] HUI, D., CHUN-HUNG, N., MOK, P. A Study on Hong Kong creativy Index. 1. vyd. Hong Kong: Centre for Cultural Policy Research, 2004. bez ISBN. [8] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, [online]. [cit. 2008-11-30]. Dostupný na www: < http://www.compet.cz/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/>. [9] Virtuální oddíly statististických výkazů - časové řady [online]. [cit. 2008-11-30]. Dostupný na www: < http://stistko.uiv.cz/vo/rada.asp>. [10] Centre for Cultural Policy Research, HKU [online]. [cit. 2008-11-03]. Dostupný na www: <http://ccpr.hku.hk/>. [11] Creative Class Group, [online]. [cit. 2008-11-13]. Dostupný na www: <http://creativeclass.com/>. [12] Český statistický úřad | ČSÚ [online]. [cit. 2008-11-11]. Dostupný na www: <http://www.czso.cz/>. [13] Divadelní ústav [online]. [cit. 2008-11-01]. Dostupný na www: <http://www.divadelni-ustav.cz/default.asp>. [14] European Cultural Foundation [online]. [cit. 2008-11-04]. Dostupný na www: <http://www.eurocult.org/key-documents/>.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record