TBU Publications
Repository of TBU Publications

Inkontinence moči u ženy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Inkontinence moči u ženy cs
dc.title Urinary incontinence in women en
dc.contributor.author Adamík, Zdeněk
dc.relation.ispartof Interní medicína pro praxi
dc.identifier.issn 1212-7299 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2012
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 474
dc.citation.epage 477
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Solen s.r.o.
dc.relation.uri http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201212-0007_Inkontinence_moci_u_zeny.php
dc.subject inkontinence moči cs
dc.subject suburetrální tahuprosté pásky cs
dc.subject medikamentózní terapie cs
dc.subject rehabilitace pánevního dna cs
dc.subject pelvic floor rehabilitation en
dc.subject pharmacologic therapy en
dc.subject suburethral free tapes en
dc.subject urinary incontinence en
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou inkontinence moči u ženy. Je zaměřena na současnou definici, rozdělení jednotlivých typů inkontinence, možnosti diagnostiky a léčby. Inkontinence moči u ženy je závažným socio-ekonomickým problémem. Vzhledem k multifaktoriálním příčinám je i léčba pacientek komplexní, vyžadující široký záběr léčebných postupů. Aby tyto postupy byly co nejúčinnější, je třeba zaměřit se na pečlivou diagnostiku a léčbu individuálně nasměrovat. Mezi hlavní terapeutické postupy patří fyzikální léčba s rehabilitací, medikamentózní a operační léčba. Ve všech těchto oblastech mají současné metody poměrně dobré výsledky. cs
dc.description.abstract The work describes the problems of urinary incontinence in women. It focuses on the contemporary definition, the distribution of individual types of incontinence, diagnostics and treatment. Urinary incontinence in women is becoming a serious socio-economic problem. Treatment is complex due to multifactorial causes. It includes a variety of therapies. In order that these procedures be most effective, they should focus on careful diagnosis and the treatment should be individually directed. The main therapeutic procedures include physical therapy with rehabilitation, medical and surgical treatment. The current methods achieve good results. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003699
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43869115!RIV13-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43869344
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84872830905
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2014-04-16T13:35:38Z
dc.date.available 2014-04-16T13:35:38Z
utb.contributor.internalauthor Adamík, Zdeněk
utb.fulltext.affiliation MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. Gynekologicko-porodnické oddělení KNTB, a. s., a Univerzita T. Bati, Zlín Urogynekologické centrum, pracoviště EBCOG
utb.fulltext.dates Článek přijat redakcí: 25. 5. 2012 Článek přijat k publikaci: 10. 10. 2012
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty -
utb.fulltext.ou -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record