TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití konceptu Balanced Scorecard pro identifikaci přínosů vstupu podniku do klastru

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití konceptu Balanced Scorecard pro identifikaci přínosů vstupu podniku do klastru cs
dc.title Identification of benefits from cluster membership by using the balanced scorecard en
dc.contributor.author Jirčíková, Eva
dc.contributor.author Remeš, Daniel
dc.relation.ispartof Hradecké ekonomické dny 2007, I: Ekonomický rozvoj a management regionů. Economic Growth and Development in the Region
dc.identifier.isbn 978-80-7041-812-3
dc.date.issued 2007
dc.citation.spage 284
dc.citation.epage 289
dc.event.title 5th Scientific International Conference on Hradec Economical Days 2007
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2007-02-06
dc.event.edate 2007-02-07
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Gaudeamus en
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1059/sbornik2007_i.pdf#page=284
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject klastr cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject business performance en
dc.subject cluster en
dc.subject balanced scorecard en
dc.description.abstract Cílem tohoto příspěvku je identifikace vlivů přínosů z členství klastru na plnění strategických cílů podniku, a to prostřednictvím konceptu Balanced Scorecard (BSC). Příspěvek navazuje na výsledky naší předchozí práce, ve které jsme dospěli k závěru, že BSC je jedním z vhodných přístupů, který umožňuje postihnout vliv zapojení podniku do průmyslového klastru. Identifikovali jsme proto možné přínosy členství v klastru a ty jsme rozčlenili dle jejich dopadu na výkonnost podniku do čtyř perspektiv BSC. Lze tedy najít souvislosti mezi přínosy členství v klastru a plněním konkrétních strategických cílů definovaných jednotlivými podniky v BSC. Tyto souvislosti se nyní pokusíme identifikovat a konkretizovat v následujícím textu. cs
dc.description.abstract The main objective of this article is to identify connections between cluster membership benefits and strategic targets fulfillment by the help of the Balanced Scorecard. This article is based on our earlier results. We came to the conclusion, that the Balanced Scorecard can be used like a tool for describing an increase of the company?s performance via cluster membership. We identified possible benefits from the cluster membership and divided them into four perspectives of the Balanced Scorecard, according to their impact on company?s performance. It is possible to find connections between benefits from cluster membership and strategic targets fulfillment. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003497
utb.identifier.obdid 15554389
utb.identifier.wok 000310652200051
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2013-10-21T07:40:44Z
dc.date.available 2013-10-21T07:40:44Z
utb.contributor.internalauthor Jirčíková, Eva
utb.contributor.internalauthor Remeš, Daniel
utb.fulltext.affiliation Eva Jirčíková, Daniel Remeš Kontakt: Ing. Eva Jirčíková, Ing. Daniel Remeš Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká Republika Tel: 576 032 417, email: jircikova@fame.utb.cz, remes@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references (1) HORVÁTH & PARTNER. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-9. (2) Jihomoravské inovační centrum: Průmyslové klastry. URL: http://www.jic.cz/soubory/knihovna/prumyslove_klastry.pdf (3) JIRČÍKOVÁ, E., REMEŠ, D., PAVELKOVÁ D. Zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím zapojení do průmyslových klastrů. In. Medzinárodné vedecké dni 2006 – zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie na téma „Konkurencieschopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4“. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, květen 2006. ISBN 80-8069-704-3. (4) KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced Scorecard. Přel. M. Šusta. 3. vyd. Praha: Management Press, 2002. 267 s. ISBN 80-7261-063-5. (5) PORTER, M. E. (2000): Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, Vol. 14, No. 1, February 2000. (6) SOLVELL, O., LINDQVIST, G., KETELS, C. (2006): The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower AB. ISBN 91-974783-1-8.
utb.fulltext.sponsorship Tento příspěvek vznikl za podpory Grantové agentury ČR, reg. č. projektu 402/06/1526.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record