TBU Publications
Repository of TBU Publications

Možnosti zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Možnosti zvýšení kvality výuky financí na vysokých školách cs
dc.title Possibilities of increase in quality of teaching financial subjects at universities en
dc.contributor.author Knápková, Adriana
dc.contributor.author Pastuszková, Eliška
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 9
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 128
dc.citation.epage 133
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/187-moznosti-zvyseni-kvality-vyuky-financi-na-vysokych-skolach/
dc.subject podnikové finance cs
dc.subject veřejné finance cs
dc.subject multimediální přístup k výuce cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject speciální software cs
dc.subject případové studie cs
dc.subject Corporate finance en
dc.subject public finance en
dc.subject multimedia approach en
dc.subject e-learning en
dc.subject special software en
dc.subject case studies en
dc.description.abstract Příspěvek si klade za cíl podpořit diskusi o možnostech zvýšení kvality výuky problematiky financí na vysokých školách. V rámci výuky těchto předmětů lze rozlišit předměty týkající se problematiky finančních vztahů v soukromém sektoru a ve veřejném sektoru. Obě tyto větve je nutno přizpůsobovat aktuálně se měnícím podmínkám a také požadavkům studentů. Řešením je proto využívání různých kreativních způsobů výuky, mezi něž patří v první řadě multimediální přístup k výuce, zahrnující využití vyspělých informačních technologií a e-learningu. V textu jsou dále diskutovány i další způsoby kreativního přístupu k výuce, jako je například vypracovávání případových studií, aplikace manažerských her nebo využití znalostí odborníků z praxe. cs
dc.description.abstract All universities of economic science offer in their curriculum subjects focused on questions of financing. The aim of this paper is to open discussion about possible approaches to the teaching of these subjects at universities. Solution of this problem can be found in using various creative approaches to the educational process. Among them belongs especially multimedia way of teaching, which includes using of advanced information technologies and e-learning. Another way how to improve quality of teaching financial subject consists in using of other creative methods. Within the frame of corporate and public finance is possibly to apply various forms of case studies, discussions, managerial games (especially for corporate finance). Well-proven method for diversification of education is also using of knowledge and skills of specialists with work experiences. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003419
utb.identifier.obdid 14554753
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:56:06Z
dc.date.available 2013-07-27T14:56:06Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Knápková, Adriana
utb.contributor.internalauthor Pastuszková, Eliška
utb.fulltext.affiliation Adriana Knápková, Eliška Pastuszková Ing. Adriana Knápková, PhD. & Ing. Eliška Pastuszková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví ; knapkova@fame.utb.cz & pastuszkova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates Doručeno redakci: 4. 1. 2006 Recenzováno: 29. 6. 2006 Schváleno k publikováni: 3. 7. 2006
utb.fulltext.sponsorship Tento příspěvek byl vypracovaný v rámci projektu FRVŠ-3602.
utb.fulltext.projects FRVŠ-3602
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Finance and Accounting
utb.identifier.jel -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International