TBU Publications
Repository of TBU Publications

Mikrobiologická nezávadnost sýrů zrajících pod mrazem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Mikrobiologická nezávadnost sýrů zrajících pod mrazem cs
dc.title Microbiological safety of smear-ripened cheeses en
dc.contributor.author Doležalová, Magda
dc.contributor.author Stratilová Jermářová, Marcela
dc.contributor.author Holko, Ivan
dc.relation.ispartof Mlékařské listy - Zpravodaj
dc.identifier.issn 1212-950X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2013
utb.relation.volume 24
utb.relation.issue 136
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 4
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. cs
dc.subject sýry zrající pod mazem cs
dc.subject Listeria monocytogenes cs
dc.subject koagulázapozitivní stafylokoky cs
dc.subject mikrobiologická nezávadnost cs
dc.subject smear-ripened cheeses en
dc.subject Listeria monocytegenes en
dc.subject coagulase-positive staphylococci en
dc.subject microbiological safety en
dc.description.abstract Celková spotřeba sýrů v České republice neustále roste. Z celkového množství 13,2 kg sýrů/obyvatele/rok připadlo v roce 2010 na měkké přírodní sýry 2,7 kg/obyvatele/rok. Do této skupiny lze také zařadit sýry s měkkou sýřeninou zrající pod mazem. Mikroflóra těchto sýrů může zahrnovat technologicky nežádoucí a patogenní mikroorganizmy (např. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli), které ohrožují zdraví konzumenta. V této práci byla sledována mikrobiologická nezávadnost některých sýrů zrajících pod mazem dostupných na trhu v ČR. Bylo zjištěno, že všechny sledované vzorky vyhovují Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ve znění pozdějších předpisů, nebyla prokázána přítomnost ani Listeria monocytogenes ani koagulázapozitivních stafylokoků. U nevhodně skladovaných vzorků byly překročeny limity pro koliformní bakterie, čímž byl prokázán negativní vliv porušení chladícího řetězce na kvalitu sýrů. cs
dc.description.abstract Total cheese consumption in the Czech Republic still increases. In 2010 it was consumed 13.2 kg of cheese/per capita/year and from that 2.7 kg of soft natural cheese/per capita/year. This group also includes the soft curd smear-ripened. Microflora of these cheeses can encompass technologically undesirable and pathogenic microorganisms (e. g. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli) which threaten the consumer health. In this work, the microbiological safety of some smear-ripened cheeses available in the Czech Republic was studied. It was observed that all samples meet Commission Regulation (EC) No 207312005. Neither Listeria monocytogenes nor coagulase-positive staphylococci were found. The samples which were stored improperly exceeded limits for coliform bacteria. This observation proved that the interruption of the cold chain have adverse effect on the quality of cheese. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003188
utb.identifier.obdid 43870486
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-04-14T23:55:19Z
dc.date.available 2013-04-14T23:55:19Z
utb.contributor.internalauthor Doležalová, Magda
utb.contributor.internalauthor Stratilová Jermářová, Marcela
utb.contributor.internalauthor Holko, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record