TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vývoj fyzikálních a mechanických vlastností během fázové transformace v poly(1-butenu)

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vývoj fyzikálních a mechanických vlastností během fázové transformace v poly(1-butenu) cs
dc.contributor.author Berková, Kristýna
dc.contributor.author Beníček, Lubomír
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Chvátalová, Lenka
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 48
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 205
dc.citation.epage 210
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Práce je zaměřena na studium vývoje fyzikálních a mechanických vlastností poly(1-butenu) (PB-1). Tento vývoj byl pozorován během fázové transformace z metastabilní fáze II do termodynamicky více stabilní fáze I. V této práci byly použity tři různé komerčně dostupné druhy PB-1; dva homopolymery a jeden etylen kopolymer. Vzorky byly připraveny lisováním ve třech různých tloušťkách a také vytlačováním. Vzorky byly temperovány v průběhu několika dní při pěti různých teplotách, a to -22, 5, 22, 40 a 60 °C. Obsah fáze I ve vzorcích byl zjištěn pomocí širokoúhlé rentgenové spektroskopie (WAXS) během fázové transformace. Fyzikální vlastnosti byly zjištěny měřením změn hustoty ve vzorcích a změny mechanických vlastností byly měřeny pomocí tahové zkoušky. Z měření hustoty vyplývá, že různá tloušťka lisovaných vzorků nemá vliv na vývoj rychlosti fázové transformace. Hustoty lisovaných a vytlačovaných vzorků vykazují po fázové transformaci prakticky stejné hodnoty. Vývoj obsahu fáze I byl potvrzen měřením hustoty a modulu pružnosti v tahu. Tahové vlastnosti se měřily na vytlačovaných vzorcích a výsledky byly následně srovnány se vstřikovanými vzorky. Bylo zjištěno, že hodnoty tahových modulů ve vytlačovaných vzorcích jsou výrazně vyšší než ve vzorcích vstřikovaných, a to z důvodu různých morfologických struktur, které mají přímý vliv na mechanické vlastnosti a fázovou transformaci v PB-1. Je evidentní, že způsob zpracování je klíčový parametr ovlivňující mechanické vlastnosti a zároveň s temperanční teplotou výrazně ovlivňuje rychlost fázové transformace PB-1. cs
dc.description.abstract In the article the steps of polymer/clay nanocomposites preparation is described. It is going from the description of possible montmorillonite modifications to the problems of compounding of a polymer melt with nanofiller. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002877
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/11:43867068!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/11:43867068!RIV12-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43867313
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:08Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:08Z
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Berková, Kristýna
utb.contributor.internalauthor Beníček, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Chvátalová, Lenka
Find Full text

Files in this item

Show simple item record