TBU Publications
Repository of TBU Publications

Posouzení synergie mezi klasickými retardéry hoření a dalšími plnivy pro polystyren

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Posouzení synergie mezi klasickými retardéry hoření a dalšími plnivy pro polystyren cs
dc.title Evaluation of synergy between conventional fire retardants and other fillers for polystyrene en
dc.contributor.author Dujková, Zuzana
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Šlouf, Miroslav
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2011
utb.relation.volume 48
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 196
dc.citation.epage 198
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Polystyren a jeho kopolymery patří do skupiny polymerů s širokým spektrem použití. Jejich velkou nevýhodou je vysoká hořlavost. Předchozí studie ukázaly, že jedna z možností jak tuto negativní vlastnost redukovat je využít synergického efektu mezi konvenčními retardéry hoření a jinými plnivy. Současný výzkum ukazuje, že jako jiné plnivo lze s úspěchem použít jílová nanoplniva. Tato práce je zaměřena na posouzení synergie nejen s těmito plnivy, ale také s dalšími, jako jsou jílové nanotrubičky, melamin nebo hydroxid hořečnatý. Všechny výsledky jsou porovnávány s čistým polymerem a vzorky s konvenčními retardéry hoření na bázi bromu. Vzorky byly připraveny v laboratorním hnětiči Brabender a analyzovány rentgenovou difrakcí. Hořlavost byla nejdůležitější zkoumanou vlastností a navíc byly posuzovány mechanické vlastnosti. cs
dc.description.abstract Polystyrene and its copolymers are a group of polymers with a wide field of applications. A big disadvantage amongst many of them is high flammability. Previous research showed that one of the possibilities how to reduce this negative property is the application of synergy between conventional fire retardants and other fillers. Recent research showed that there is a synergy effect in composites with clays. This study is focused not only on the evaluation of synergy with modified or unmodified layered clay nanofillers but with wide variety of other fillers e.g. clay nanotubes, melamine or magnesium hydroxide. All results are compared to pure polymer and polymer with conventional fire retardants. The samples were prepared in laboratory Brabender kneader and analyzed by X-ray diffraction. Flammability was the most important evaluated property; moreover, mechanical properties were observed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002875
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/11:43867129!RIV12-AV0-28110___
utb.identifier.obdid 43867375
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:07Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:07Z
utb.contributor.internalauthor Dujková, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record