TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní směsi II. Příprava a vývoj fázové struktury

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polymerní směsi II. Příprava a vývoj fázové struktury cs
dc.title Polymer blends II. Preparation and development of phase structure en
dc.contributor.author Sikora, Antonín
dc.contributor.author Horák, Zdeněk
dc.contributor.author Fortelný, Ivan
dc.contributor.author Hlavatá, Drahomíra
dc.contributor.author Kolařík, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 13
dc.citation.epage 19
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.subject polymer blends en
dc.description.abstract Práce podává přehled metod přípravy polymerních směsí a diskutuje jejich výhody a nevýhody při aplikaci v laboratorním měřítku a především v průmyslové praxi. Jsou zde shrnuty výsledky studia vývoje fázové struktury polymerních směsí při jejich míchání a zpracování v tavenině. Tyto výsledky jsou diskutovány s ohledem na možnost řízení fázové struktury konečných materiálů a výrobků. cs
dc.description.abstract The paper provides survey of the methods of polymer blends preparation and discusses their advantages and disadvantages at application in laboratory scale and especially in industry. The results of studies of the phase structure development of polymer blends at their mixing and processing in melt are summarized. The results are discussed with respect of the control of the phase structure of final materials. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002864
utb.identifier.obdid 43867539
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:05Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:05Z
utb.contributor.internalauthor Sikora, Antonín
utb.contributor.internalauthor Horák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fortelný, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record