TBU Publications
Repository of TBU Publications

Řízení výkonnosti podniku v době krize

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Řízení výkonnosti podniku v době krize cs
dc.title Performance management in a period of crisis en
dc.contributor.author Remeš, Daniel
dc.relation.ispartof Journal of Competitiveness
dc.identifier.issn 1804-1728 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 1
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 56
dc.citation.epage 65
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=6&cp=
dc.subject řízení výkonnosti cs
dc.subject náklady kapitálu cs
dc.subject finanční struktura cs
dc.subject riziko cs
dc.subject krize cs
dc.subject performance management en
dc.subject cost of capital en
dc.subject financial structure en
dc.subject risk en
dc.subject crisis en
dc.description.abstract V příspěvku byly diskutovány současné nástroje pro řízení výkonnosti. Pozornost byla nejvíce zaměřena na moderní nástroje jako ekonomická přidaná hodnota a její propojení s konceptem Balanced Scorecard. V další části byly charakterizovány dopady krize na výkonnost podniku. Znalost dopadů krize byla základem pro diskuzi, zda současné či tradiční přístupy stačí na řízení výkonnosti v době krize. Tradiční finanční metody neposkytují včasné a přesné údaje nutné pro řízení výkonnosti. Pro úspěšné řízení výkonnosti v období krize je nutné využívat více nástrojů, které budou schopny reagovat na dopady krize. Zejména lze doporučit využití nástrojů jako je EVA+BSC, kalkulace nákladů pomocí ABC a řízení rizik. cs
dc.description.abstract In this article the present tools for performance management were discussed. The focus was aimed on modern tools such as economic value added and its link to concept Balanced Scorecard. In the next part the impacts of crisis on company performance were characterized. The knowledge of impacts of crisis was essential for the discussion whether the current or traditional tools suit in a period of crisis. The traditional financial methods don’t provide timely and accurate information which is necessary for performance management. In a period of crisis it is necessary to use for success more tools, which will be able to respond on impacts of crisis. Particularly it is possible to use such tools as EVA+BSC, as calculating the costs with ABC and as risk management. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002706
utb.identifier.wok 000435283000006
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-02-16T16:00:17Z
dc.date.available 2012-02-16T16:00:17Z
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Remeš, Daniel
utb.fulltext.affiliation Remeš Daniel Ing. Daniel Remeš, PhD. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín email: remes@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship -
utb.wos.affiliation [Remes, Daniel] Univ Tomase Bati Zline, Fak Managementu & Ekonomiky, Mostni 5139, Zlin 76001, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty -
utb.fulltext.ou -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International