TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stabilization/solidification of sludge by means of coal fly ash as a binder

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Stabilization/solidification of sludge by means of coal fly ash as a binder en
dc.title Stabilizacja/zestalanie osadów ściekowych za pomocą węglowego popiołu lotnego jako substancji wiążącej pl
dc.contributor.author Kuchař, Dalibor
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Kojima, Yoshihiro
dc.contributor.author Matsuda, Hitoki
dc.relation.ispartof Environment Protection Engineering
dc.identifier.issn 0324-8828 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 31
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 33
dc.citation.epage 45
dc.type article
dc.language.iso en
dc.relation.uri http://epe.pwr.wroc.pl/2005/Kuchar_2-2005.pdf
dc.subject Carbon black en
dc.subject Coal en
dc.subject Fly ash en
dc.subject Portland cement en
dc.subject Solidification en
dc.subject Wastewater treatment en
dc.subject Coal fly ash en
dc.subject Dissolve organic carbon en
dc.subject Wastewater sludge en
dc.subject Water-leaching test en
dc.subject Sewage sludge en
dc.description.abstract The paper focuses on determining the additives being suitable for stabilization/solidification of sludge (produced during wastewater treatment) by fly ash. Fly ash, fly ash with Portland cement, and fly ash with lime were tested as the binders. Different quantities of Portland cement or lime added to fly ash as a binder were mixed with sludge produced during wastewater treatment. Carbon black was added to the mixture of the sludge with a binder in 1, 2, 3 wt% to reduce DOC (dissolve organic carbon) leachability. The prepared mixtures were left in laboratory conditions for 28 days to solidify. Then the effectiveness of sludge stabilization was evaluated by water-leaching test carried out on specimens according to Czech regulations. The specimens in distilled water of the water/solid ratio of 10/1 were mixed together and shaken for 24 hours. Due to high content of organic compounds in the sludge, the DOC content in water leachate was chosen as a relevant criterion. Stabilization/solidification of sludge by means of fly ash decreased the leachability of DOC from 2,320 mg/dm3 to 164 mg/dm3 in water leachate of a mixture with 40 wt% of sludge. Addition of a carbon black (1 wt%) decreased the leachability of DOC by almost three times (61 mg/dm3 for the mixture with 40 wt% of sludge). Addition of Portland cement or lime to fly ash did not give any remarkable effect on the decrease in DOC leachability from wastewater sludge. en
dc.description.abstract Określono modyfikatory służące do stabilizacji/zestalania osadów ściekowych, które powstały podczas oczyszczania ścieków, za pomocą popiołu lotnego. Popiół lotny, popiół lotny z domieszką cementu portlandzkiego i popiół lotny z domieszką wapna palonego były testowane jako substancje wiążące. Różne ilości cementu portlandzkiego lub wapna palonego dodawano do popiołu lotnego, a następnie mieszano z osadem ściekowym. Aby zmniejszyć wymywalność rozpuszczonego organicznego węgla z mieszaniny osadów ściekowych z substancją wiążącą (w ilości 1, 2, 3 procenta wagowego), dodano do niej sadzy. Tak przygotowaną mieszaninę trzymano przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych, aby zestaliła się. Następnie oceniano efektywność stabilizacji osadu na podstawie testu ługowania przeprowadzonego zgodnie z czeską normą. Próbki mieszano z wodą destylowaną (stosunek wody do ciała stałego wynosił 10/1) i wytrząsano przez 24 godziny. Ponieważ osad zawierał znaczną ilość substancji organicznych, więc zawartość rozpuszczonego węgla organicznego w odcieku po ługowaniu przyjęto za miarodajny wskaźnik. Stabilizacja/zestalenie osadu za pomocą popiołu lotnego zmniejszała wymywalność rozpuszczonego węgla z 2320 mg/dm3 do 164 mg/dm3 w wodnym odcieku po ługowaniu mieszaniny, w której osad stanowił 40 procent wagowych. Dodatek sadzy (1 procent wagowy) zmniejszał prawie trzykrotnie wymywalność rozpuszczanego węgla organicznego (61 mg/dm3 w mieszaninie z 40-procentowym udziałem osadu). Dodatek cementu portlandzkiego lub wapna gaszonego do popiołu lotnego nie miał istotnego wpływu na obniżenie wymywalności rozpuszczalnego węgla orgnicznego z osadu. pl
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002484
utb.identifier.obdid 13554688
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33645141874
utb.identifier.coden EPEND
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2011-09-30T00:10:11Z
dc.date.available 2011-09-30T00:10:11Z
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
utb.fulltext.affiliation DALIBOR KUCHAR*, MILAN VONDRUSKA**,***, VRATISLAV BEDNARIK**, YOSHIHIRO KOJIMA*, HITOKI MATSUDA* * Research Center for Advanced Waste and Emission Management, Nagoya University, Nagoya 464-8603, Japan, http://www.rescwe.nagoya-u.ac.jp/index-e.html ** Department of Environmental Technology and Chemistry, Tomas Bata University in Zlin, Zlin 762 72, Czech Republic, http://www.ft.utb.cz/czech/utzpch/ *** Corresponding author, email: vondruska@ft.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] DIRK G., Pulverised Fuel Ash Products Solve the Sewage Sludge Problems of the Wastewater Industry, Waste Management, 1996, 16, 51–57. [2] HEBATPURIA V.M., ARAFAT H.M., RHO H.S., BISHOP P.L., PINTO N.G., BUCHANAN R.C., Immobilization of Phenol in Cement-Based Solidified/Stabilized Hazardous Wastes Using Regenerated Activated Carbon: Leaching Studies, Hazardous Materials, 1999, 70, 117–138. [3] HEWLETT P.C. et al., Lea’s Chemistry of Cement and Concrete, the fourth edition, John Wiley & Sons, New York, 1998, 24–94, 241–297. [4] DONGXU LI, YIMIN Ch., JINLIN S., JIAOHUAU S., XUEQUAN W., The Influence of Alkalinity on Activation and Microstructure of Fly Ash, Cement and Concrete Research, 2000, 30, 881–886. [5] GLASSER F.P., Fundamental Aspects of Cement Solidification and Stabilization, Journal of Hazardous Materials, 1997, 52, 151–170. [6] JANOS P., BUCHTOVA H., RYZNAROVA M., Sorption of Dyes from Aqueous Solutions onto Fly Ash, Water Research, 2003, 37, 4938–4944. [7] JOSHI R.C., LOTHIA R.P., Fly Ash in Concrete, Gordon and Breach Science Publishers, 1997. [8] KUCHAR D., KOUTNY M., VONDRUSKA M., MATSUDA H., Microbiological Analysis of Products of Stabilization/Solidification of Wastewater Treatment Sludge, Proc. of the 36th Autumn Meeting of the Society of Chemical Engineers, Japan, Tohoku University, 2003. [9] MINOCHA A.K., JAIN N., VERMA C.L., Effect of Organic Materials on the Solidification of Heavy Metal Sludge, Construction and Building Materials, 2003, 17, 77–81. [10] NOLLET H., ROELS M., LUTGEN P., VAN DER MEEREN P., VERSTRAETE W., Removal of PCBs from Wastewater Using Fly Ash, Chemosphere, 2003, 53, 655–665. [11] POON C.S., QIAO X.C., LIN Z.S., Pozolanic Properties of Rejected Fly Ash in Blended Cement Pastes, Cement and Concrete Research, 2003, 33, 1857–1865. [12] VALLS S., VAZQUEZ E., Leaching Properties of Stabilized/Solidified Cement-Admixtures Sewage Sludges Systems, Waste Management, 2002, 22, 37–45. [13] WANG S., VIRARAGHAVAN T., Wastewater Sludge Conditioning by Fly Ash, Waste Management, 1997, 17, 443–450.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record