TBU Publications
Repository of TBU Publications

The perception of public city transport in Zlín (Czech Republic) as an alternative to individual transport by its potential users according to the level of their income

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The perception of public city transport in Zlín (Czech Republic) as an alternative to individual transport by its potential users according to the level of their income en
dc.contributor.author Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Siwek, Tadeusz
dc.relation.ispartof Moravian Geographical Reports
dc.identifier.issn 1210-8812 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 17
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 30
dc.citation.epage 39
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Ústav geoniky Akademie věd České republiky (ÚGN) cs
dc.relation.uri http://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr/MGR_2009_01.pdf
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject veřejná doprava cs
dc.subject individuální doprava cs
dc.subject vnímání dopravních služeb a systémů cs
dc.subject zlínská aglomerace cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject transport system en
dc.subject public transport en
dc.subject individual transport en
dc.subject perception of transport services en
dc.subject Zlín agglomeration en
dc.subject Czech Republic en
dc.description.abstract Rostoucí doprava ve velkých městech vede v extrémních případech ke kolapsu a tento trend se pomalu přesouvá i do menších měst, jakým je např. Zlín. Možné řešení těchto problémů není založeno pouze na technickém zlepšení infrastruktury, nýbrž i na změně v chování lidí. Častější využití hromadné veřejné dopravy je jedním z možných řešení. Ale to bude možné jen při současném zlepšení environmentálního vědomí obyvatel měst. Hlavním tématem tohoto článku je výzkum realizovaný v roce 2007 ve Zlíně, zaměřený na různé přístupy obyvatel aglomerace Zlína k veřejné hromadné a individuální automobilové dopravě. Výsledek není příliš optimistický: většina obyvatel nemyslí ekologicky a při využívání dopravního systému Zlína preferuje vlastní pohodlí. cs
dc.description.abstract The growth of transport in big cities often leads in extreme cases to jams and gridlock, and this trend is gradually becoming more frequent in smaller cities such as Zlín. Some of possible solutions to these issues involve not only improvement of the technical aspects of infrastructure but also change of human behaviour. A more frequent use of public transport is one of possible solutions. Nevertheless, this will be possible only if city inhabitants have better environment awareness. This article reports on research conducted in Zlín in 2007 and focused on various attitudes of inhabitants in the Zlín agglomeration to public and individual transport. The results do not provide grounds for optimism: most people do not have good environment awareness, their priority being rather their own convenience in the use of the Zlín transport system. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001695
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508591!RIV10-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43860352
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70449643112
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Hájek, Oldřich
Find Full text

Files in this item

Show simple item record