TBU Publications
Repository of TBU Publications

PP/clay nanocomposite: optimization of mixing conditions with respect to mechanical properties

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title PP/clay nanocomposite: optimization of mixing conditions with respect to mechanical properties en
dc.contributor.author Kubišová, Hana
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Svoboda (FT), Petr
dc.relation.ispartof Polymer Bulletin
dc.identifier.issn 0170-0839 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 65
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 533
dc.citation.epage 541
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s00289-010-0269-y
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/u373q2t536361702/
dc.subject polyolefin cs
dc.subject jíl cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject morfologie cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject Polyolefine en
dc.subject Clay en
dc.subject Nanocomposites en
dc.subject Morphology en
dc.subject Mechanical properties en
dc.description.abstract Polypropylen/jíl nanokompozity byly studovány s důrazem na optimalizaci míchacích podmínek. Byly použity dva různé typy komerčních nanoplniv Dellite (Dellite 72T a Dellite 67G). Byl zkoumán vliv různých koncentrací plniv na morfologii a mechanické vlastnosti. Míchací podmínky byly měněny s důrazem na čas míchání a rychlost otáčení hnětadel. Výsledek studie morfologie odhalil, že nanokompozity obsahovaly aglomeráty nanoplniv. Srovnání dvou typů plniva odhalilo lepší disperzi a distribuci pro nanokompozity obsahující Dellite 72T. Tyto nanokompozity měly také lepší pevnost v tahu. Optimální doba míchaní byla 30 min. 3D grafická analýza ukázala, že optimální rychlost rotorů je 60 rpm, a že se vzrůstajícím obsahem jílu (2-10%) se zvyšovala pevnost v tahu. cs
dc.description.abstract Polypropylene/clay nanocomposites were studied with focus on optimization of mixing conditions. Two different types of commercial nanofillers Dellite were used (Dellite 72T and Dellite 67G). Effect of various concentrations of fillers on morphology and mechanical properties was investigated. Conditions of preparation were varied with respect to mixing time and speed of rotation of kneaders. Results of morphology study showed that nanocomposites contained agglomerates of nanofillers. The comparison of the filler types revealed that better dispersion and distribution was found for nanocomposites containing Dellite 72T which had also better tensile strength. Optimum mixing time was 30 min. 3D graphical analysis showed that the optimum speed of rotation was 60 rpm and with increasing clay content (2?10 wt%) the tensile strength increased. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001226
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63510050!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43862974
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77958041538
utb.identifier.wok 000280921700009
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kubišová, Hana
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FT), Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record