TBU Publications
Repository of TBU Publications

The effect of storage on the amino acids composition in potato tubers

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The effect of storage on the amino acids composition in potato tubers en
dc.contributor.author Černá, Monika
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
dc.identifier.issn 1211-8516 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 58
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 49
dc.citation.epage 55
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně cs
dc.publisher Mendel University of Agriculture and Forestry Brno en
dc.identifier.doi 10.11118/actaun201058050049
dc.relation.uri http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058050049.pdf
dc.subject Solanum tuberosum L. en
dc.subject storage en
dc.subject amino acid en
dc.subject protein en
dc.subject essential amino acids index en
dc.description.abstract Práce sleduje vliv doby skladování na obsah aminokyselin v hlízách brambor. Šest odrůd brambor bylo skladováno za standardních podmínek po dobu 16 týdnů. Hlízy byly analyzovány vždy po 4 týdnech. Byl zjištěn negativní vliv doby skladování na 0obsah aminokyselin. Na počátku skladovacího pokusu se celkový obsah aminokyselin pohyboval v rozmezí 80?87 g/16 g N. Po 4 měsíčním skladování bylo zaznamenáno snížení v obsahu aminokyselin v průměru o 20 %. Podobný trend byl shledán i v případě hrubého proteinu, jehož množství se v hlízách skladovaných 16 týdnů snížil v průměru o 17 %. Jako první limitující aminokyseliny byly v bramborách detekovány sirné aminokyseliny cystein a methionin a dále isoleucin, který byl zároveň i druhou limitující aminokyselinou. Po použití Scheffého metody bylo zjištěno v rámci každé odrůdy, že skladování ovlivňovalo index esenciálních aminokyselin, jehož průměrné hodnoty dosahovaly na počátku skladování 58 % a na konci skladovacího pokusu 51 %. cs
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate the effect of storage duration on amino acids content in potato tubers. Tubers of six cultivars were stored for 16 weeks. Crude protein was determined by the Kjeldahl method. The amino acid content was identified after acid hydrolysis en
dc.description.abstract sulphur amino acids were oxidized with the mixture of hydrogen peroxide, formic acid and phenol. The essential amino acids index and chemical score was calculated. The whole egg protein was used as reference protein. The effect of storage duration and cultivar on the total amino acids content was found to be significant in all potato varieties. The level of the total amino acids contents was determined within the range of 80?87%. Similar downward trend was observed in crude protein. The essential amino acids index varied considerably among the potato cultivars, ranging from 42 to 57%. Sulfur amino acids and isoleucin were the limiting amino acids in all the investigated tubers en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001197
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509485!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864533
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78649790519
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Černá, Monika
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International