TBU Publications
Repository of TBU Publications

Changes of protein fractions in wheat flour caused by additives

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Changes of protein fractions in wheat flour caused by additives en
dc.contributor.author Pečivová, Pavlína
dc.contributor.author Burešová, Iva
dc.contributor.author Hrabě, Jan
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
dc.identifier.issn 1211-8516 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 18
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 123
dc.citation.epage 130
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně cs
dc.publisher Mendel University of Agriculture and Forestry Brno en
dc.identifier.doi 10.11118/actaun201058010123
dc.relation.uri http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058010123.pdf
dc.subject Changes of protein fractions in wheat flour caused by additives en
dc.description.abstract Byl zkoumán vliv různých kombinací redukčních a oxidačních činidel (L-cysteinu hydrochloridu monohydrátu + L-askorbové kyseliny, inaktivovaného droždí + L-askorbové kyseliny, L-threoninu + L-askorbové kyseliny, L-tryptofanu + L-askorbové kyseliny) na změny v zastoupení gluteninů, gliadinů, albuminů, globulinů v pšeničné mouce. Do pšeničné mouky byly přidány různé kombinace aminokyselin v odlišných koncentracích. Změny proteinových frakcí způsobené jednotlivými kombinacemi aminokyselin v odlišných koncentracích oproti kontrolnímu vzorku (čistá pšeničná mouka) byly vyhodnoceny pomocí Size-Exclusion High-Performance Liquid Chromatography (SE-HPLC). Bylo zjištěno, že směs mouky + L-askorbové kyseliny + L-cysteinu hydrochloridu monohydrátu měla silnější redukční účinek na těsto než směs mouky + L-askorbové kyseliny + inaktivovaného droždí. Na druhou stranu, směs mouky + L-askorbové kyseliny + L-tryptofanu měla silnější oxidační účinek na těsto než směs mouky + L-askorbové kyseliny + L-threoninu. cs
dc.description.abstract The influence of different combinations of reducing and oxidising agents (L-cysteine hydrochloride monohydrate + L-ascorbic acid, inactivated dry yeast + L-ascorbic acid, L-threonine + L-ascorbic acid, L-tryptophan + L-ascorbic acid) on the change in the proportion of glutenins, gliadins, albumins, globulins in wheat flour was investigated. Different concentrations of amino acid combinations were added to wheat flour. By means of Size Exclusion High performance liquid chromatography (SE-HPLC), the changes in protein fractions caused by individual concentrations of amino acid combinations were evaluated against the control sample (pure wheat flour). It was detected that the mixture of flour + L-ascorbic acid + L-cysteine hydrochloride monohydrate had the stronger reducing effect than the mixture of flour + L-ascorbic acid + inactivated dry yeast. On the other hand, the mixture of flour + L-ascorbic acid + L-tryptophan had the stronger oxidising effect than the mixture of flour + L-ascorbic acid + L-threonine. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001196
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509484!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864525
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77951064781
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Pečivová, Pavlína
utb.contributor.internalauthor Burešová, Iva
utb.contributor.internalauthor Hrabě, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International