TBU Publications
Repository of TBU Publications

Content of phytic acid in selected sorts of legumes

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Content of phytic acid in selected sorts of legumes en
dc.contributor.author Vojtíšková, Petra
dc.contributor.author Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.relation.ispartof Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
dc.identifier.issn 1211-8516 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 58
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 217
dc.citation.epage 221
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně cs
dc.publisher Mendel University of Agriculture and Forestry Brno en
dc.identifier.doi 10.11118/actaun201058010217
dc.relation.uri http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2010058010217.pdf
dc.subject Phytic acid en
dc.subject phytate en
dc.subject Glycine max en
dc.subject Pisum sativum en
dc.subject Lens esculenta en
dc.description.abstract V práci byl sledován obsah kyseliny fytové (fytátu) ve vybraných druzích luštěnin, sójových bobů (Glycine max), žlutého loupaného hrachu (Pisum sativum) a čočky (Lens esculenta). Zkoumané vzorky byly homogenizovány. Vlhkost vzorků byla stanovena podle Nařízení komise (ES) č. 152/2009 uvedeného v Úředním věstníku Evropské Unie. Vlhkost sójových bobů byla 8,42 %, žlutého loupaného hrachu 11,19 % a čočky 10,07 %. Obsah kyseliny fytové byl stanoven modifikovanou metodou podle Holta jako množství fytátu. Standardní křivka byla proměřena pomocí 0,2mM standardního roztoku fytátu sodného v rozmezí koncentrací 40 až 200 nmol. Obsah fytátu v sójových bobech (G. max) kolísal mezi 1,28 až 1,86 % v sušině a mezi 1,17 až 1,70 g ve 100 g vzorku, ve žlutém loupaném hrachu (P. sativum) v rozmezí od 0,49 do 0,86 % v sušině a od 0,43 do 0,77 g ve 100 g vzorku a u čočky (L. esculenta) v rozmezí 0,45?1,39 % v sušině a 0,40?1,25 g ve 100 g vzorku. cs
dc.description.abstract The aim of this study was to determine the content of phytic acid (phytate) in soybeans (Glycine max), yellow shelled peas (Pisum sativum) and lentil (Lens esculenta). Dry seeds were grounded to a fine powder. The moisture of samples was determined according to the Official Journal of the European Union (2009). The moisture of the samples was 8.42% in soybeans, 11.19% in yellow shelled peas and 10.07% in lentil. The content of phytic acid was determined by the modified Holt´s method (1955) using the spectrophotometer. Standard curve was measured using the Na phytate standard solution (0.2mM). The phytate content in G. max varied from 1.28 to 1.86% in dry matter and from 1.17 to 1.70 g per 100 g of the sample. The content of phytate in P. sativum ranged from 0.49 to 0.86% and from 0.43 to 0.77 g per 100 g of the sample. The phytate content in L. esculenta varied from 0.45 to 1.39% in dry matter and from 0.40 to 1.25 g per 100 g of the sample. These obtained values could be influenced by many factors, e.g. climatic conditions, location, variety, etc. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001176
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509436!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864383
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77951029202
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Vojtíšková, Petra
utb.contributor.internalauthor Kráčmar, Stanislav
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International