TBU Publications
Repository of TBU Publications

Properties of water crosslinked ethylen-vinyltrimethoxysilan copolymer

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Properties of water crosslinked ethylen-vinyltrimethoxysilan copolymer en
dc.title Vlastnosti vodou sieťovaného kopolyméru etylénu a vinyltrimetoxysilánu sk
dc.contributor.author Pastorek, Miroslav
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 47
utb.relation.issue 9-10
dc.citation.spage 270
dc.citation.epage 273
dc.type article
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject síťování cs
dc.subject kopolymer etylénu a vinyltrimetoxysilánu cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject crosslinking en
dc.subject ethylen-vinyltrimethoxysilan copolymer en
dc.subject properties en
dc.description.abstract Tento článok skúma chovanie a vývoj vlastností sieťovaného kopolyméru etylénu a vinyltimetoxysilánu počas sieťovania a tepelného starnutia v sušiarni pri dvoch rôznych teplotách. Bol sledovaný vplyv sieťovacieho katalyzátoru, antioxidantu a teploty na chemickú štruktúru, morfológiu a mechanické vlastnosti, a to metódami fourierova infračervená spektroskopia, diferenciálna snímacia kalorimetria, a mechanickými ťahovými skúškami. Zistilo sa, že na konečné vlastnosti polyméru majú hlavne vplyv dva paralelné procesy - sieťovanie a zmena kryštalického usporiadania. Tieto procesy hrajú rozdielnu úlohu v závislosti na tom, či tepelné starnutie prebieha pod alebo nad teplotou topenia sk
dc.description.abstract This paper investigates the behavior and property evolution of crosslinked ethylen-vinyltrimethoxysilan copolymer upon crosslinking and thermal ageing in oven at two different temperatures. It was investigated the influence of crosslinking catalyst, antioxidant and temperature on the chemical structure, morphology and mechanical tensile properties by fourier transform infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry and mechanical tensile testing. It was found that two parallel processes influence the final properties: crosslinking reactions and improvement of crystalline order. These two processes play different role depending either an thermal ageing proceed below melting temperature or above melting temperature. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001140
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509362!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864048
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pastorek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Navrátilová, Jana
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record