TBU Publications
Repository of TBU Publications

A special instrument for exact control of self-organized structures preparation in polymer layers

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title A special instrument for exact control of self-organized structures preparation in polymer layers en
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.contributor.author Perůtka, Martin
dc.contributor.author Urban, Pavel
dc.contributor.author Lapčík Sr., Lubomír
dc.contributor.author Juřička, Martin
dc.relation.ispartof International Journal of Heat and Mass Transfer
dc.identifier.issn 0017-9310 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 53
utb.relation.issue 23-24
dc.citation.spage 5472
dc.citation.epage 5477
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.07.010
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0017931010003777
dc.subject samo-organizace cs
dc.subject Konvekce cs
dc.subject Odpařování cs
dc.subject Procesní parametry cs
dc.subject Polymerní roztoky cs
dc.subject Self-organization en
dc.subject Convection en
dc.subject Evaporation en
dc.subject Process parameters en
dc.subject Polymer solution en
dc.description.abstract Bylo zkonstruováno speciální mikrokondenzační sušící zařízení - MCDS, pro precizní přípravu samo-organizovaných polymerních vrstev odléváním z roztoků a disperzí za silně nerovnovážných podmínek. Toto zařízení bylo zkonstruováno s ohledem na potřebu přesné regulace teploty, teplotních spádů a rychlosti odpařování rozpouštědla, bezprašné prostředí a široké spektrum nastavení procesní parametrů. MCDS dovoluje studovat celou řadu efektů, které determinují vznik samo-organizovaných struktur v průběhu odpařování rozpouštědla (jako např. vznik Rayleigh-Bénardových nebo Bénard-Marangoniho buněk). Jako modelový systém pro ověření funkčnosti MCDS byl zvolen roztok hydroxyethyl celulózy a to zejména vzhledem k jeho excelentním schopnosti tvořit filmy a samoorganizované struktury. Všechny tyto vlastnosti jsou pozorovatelné v širokém spektru vzorů, které vznikají v důsledku nastavení rozdílných procesních parametrů v daném polymerním systému. cs
dc.description.abstract Special micro-condensation drying system (MCDS) was constructed for precise preparation of self-organized polymeric layers by casting from solutions and dispersions at highly non-equilibrium conditions. There were respected the needs for exact regulation of temperature, temperature gradient and rate of solvent evaporation, vibration damping, dust-free design and wide variability in process parameters settings as well. MCDS allows to study a broad spectrum of effects determining creation of self-organized structures during the evaporation of solvent from the polymer solution (e.g. Rayleigh-Bénard or Bénard-Marangoni cells). As a model system for MCDS functionality testing aqueous solution of hydroxyethyl-cellulose was chosen, with respect to its excellent film-forming properties and the self-organization ability. All of this is observable in high number of cell patterns, originating according to the process parameters, in the given polymer-solution system. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001118
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509307!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863775
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77956062291
utb.identifier.wok 000282155900047
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
utb.contributor.internalauthor Urban, Pavel
utb.contributor.internalauthor Lapčík Sr., Lubomír
utb.contributor.internalauthor Juřička, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record