TBU Publications
Repository of TBU Publications

Theoretical and experimental studies of IR and NMR spectra of gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5-cyclo-triaza-lambda5-phosphorine

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Theoretical and experimental studies of IR and NMR spectra of gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5-cyclo-triaza-lambda5-phosphorine en
dc.contributor.author Dastychová, Lenka
dc.contributor.author Dastych, Dalibor
dc.contributor.author Kubáček, P.
dc.contributor.author Alberti, M.
dc.relation.ispartof Collection of Czechoslovak Chemical Communications
dc.identifier.issn 0010-0765 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 75
utb.relation.issue 11
dc.citation.spage 1125
dc.citation.epage 1138
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB) cs
dc.identifier.doi 10.1135/cccc2010101
dc.relation.uri http://cccc.uochb.cas.cz/75/11/1125/
dc.subject NMR spectra en
dc.subject Vibrational spectra and assignment en
dc.subject Coupling constant en
dc.subject Simulation en
dc.subject DFT calculations en
dc.subject gem-2,2-Diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5- cyclo-triaza-5-phosphorine en
dc.description.abstract Pomocí DFT byla studována vibrační spektra gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetrafenoxy-cyklo-trifosfazenu. Vybrané vibrační pásy byly přiřazeny k normálním vibračním módům na základě DFT výpočtů. K těmto výpočtům byl použit program ADF. Byla změřena 1H, 13C NMR spektra, spektra vyššího řádu: 31P, 31P{1Ham.(sel.)} and 31P{1Harom.(sel.)} a ze spekter byly odečteny hodnoty interakčních konstant 1J(C,H), 2J(C,H) a 2J(PI,PII). Byl simulován téměř kompletní spinový systém ABB'M4X4X4' odpovídající symetrii molekuly C2 a poprvé byly zjištěny hodnoty interakčních konstant 2J(PI,Ham.), 4J(PII,Ham.), 4J(PII,Harom.), 6J(PI,Harom.) a 6J(PII,H'arom.). Pro simulaci byl použit program gNMR. Data získaná z naměřených NMR spekter byla také porovnána s výsledky kvantově chemických výpočtů. cs
dc.description.abstract The vibrational spectra of gem-2,2-diamino-4,4,6,6-tetraphenoxy-1,3,5-cyclo-triaza-lambda5-phosphorine were studied using density functional theory. Selected vibrational bands were assigned to normal modes on the basis of DFT calculation with the ADF program package. The 1H and 13C NMR spectra, the higher order 31P, 31P{1Ham.(sel.)} and 31P{1Harom.(sel.)} NMR spectra were measured and the values of 1J(C,H), 2J(C,H) and 2J(PI,PII) were found. Nearly the complete spin system (ABB'M4X4X4') for the symmetry C2 was simulated with the gNMR simulation program and the values of 2J(PI,Ham.), 4J(PII,Ham.), 4J(PII,Harom.), 6J(PI,Harom.) and 6J(PII,H'arom.) were determined for the first time. The experimental NMR data were also compared with quantum chemical calculation results. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001104
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509275!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863546
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78649266948
utb.identifier.wok 000284230500005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dastychová, Lenka
utb.contributor.internalauthor Dastych, Dalibor
Find Full text

Files in this item

Show simple item record