TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reaction of 3-aminoquinoline-2,4-diones with isothiocyanic acid - an easy pathway to thioxo derivatives of imidazo[1,5-c]quinazolin-5-ones and imidazo[4,5-c]quinolin-4-ones

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reaction of 3-aminoquinoline-2,4-diones with isothiocyanic acid - an easy pathway to thioxo derivatives of imidazo[1,5-c]quinazolin-5-ones and imidazo[4,5-c]quinolin-4-ones en
dc.contributor.author Mrkvička, Vladimír
dc.contributor.author Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Klásek, Antonín
dc.contributor.author Lyčka, Antonín
dc.relation.ispartof Tetrahedron
dc.identifier.issn 0040-4020 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 66
utb.relation.issue 43
dc.citation.spage 8441
dc.citation.epage 8445
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.tet.2010.08.056
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402010012755
dc.subject 3-aminoketones en
dc.subject C-debenzylation en
dc.subject rearrangement en
dc.subject thioxo group en
dc.subject thiourea derivatives en
dc.description.abstract 3-Amino-1H,3H-chinolin-2,4-diony reagují s thiomočovinou nebo thiokyanatanem draselným ve vroucí kyselině octové za vzniku nových 2,3-dihydro-3-thioxoimidazo[1,5-c]chinazolin-5(6H)-onů nevysokých výtěžcích. Avšak, jestliže jsou výchozí látky substituovány benzylovou skupinou v poloze 3, proběhne C-debenzylace za vzniku 2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazo[4,5-c]chinolin-4(5H)-onů. Podle navrženého reakčního mechanismu proběhne molekulární přesmyk původně vytvořených monosubstituovaných močovin. Všechny sloučeniny byly charakterizovány pomocí 1H, 13C, a 15N NMR, a IR spektroskopií stejně jako hmotovými spektry. cs
dc.description.abstract 3-Amino-1H,3H-quinoline-2,4-diones react with thiourea or potassium thiocyanate in boiling acetic acid to give novel 2,3-dihydro-3-thioxoimidazo[1,5-c]quinazolin-5(6H)-ones in high yields. However, if the starting compounds are substituted with a benzyl group at position 3, a C-debenzylation proceeds to give 2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4(5H)-ones. According to a proposed reaction mechanism, a molecular rearrangement of the primarily formed mono-substituted thiourea takes place. All compounds were characterized by 1H, 13C, and 15N NMR and IR spectroscopy as well as by mass spectra. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001098
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509257!RIV11-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43862923
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77957360774
utb.identifier.wok 000283191500009
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mrkvička, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Rudolf, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Klásek, Antonín
Find Full text

Files in this item

Show simple item record