TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elastic properties of polypropylene/ethylene-octene copolymer blends

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elastic properties of polypropylene/ethylene-octene copolymer blends en
dc.contributor.author Svoboda (FT), Petr
dc.contributor.author Theravalappil, Rajesh
dc.contributor.author Svobodová, Dagmar
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mori, Keisuke
dc.contributor.author Ougizawa, Toshiaki
dc.contributor.author Inoue, Takashi
dc.relation.ispartof Polymer Testing
dc.identifier.issn 0142-9418 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 29
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 742
dc.citation.epage 748
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.polymertesting.2010.05.014
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941810000930
dc.subject Polypropylene en
dc.subject Ethylene?octene copolymer en
dc.subject Elastic properties en
dc.subject TEM en
dc.subject residual strain en
dc.subject DSC en
dc.description.abstract Směsi polypropylenu (PP) a etylen-oktenového kopolymeru (EOC) přes celou škálu složení (10, 20, ?, 80, 90 hm%) byly zkoumány s důrazem na mechanické vlastnosti. Vzorky (0-50% PP) byly nataženy v trhacím stroji na dané protažení (100, 200 a 300%) a pak se trhací hlava vrátila do počáteční polohy. Hodnoty trvalé deformace byly vyhodnoceny z hysterezní křivky. Tyto hodnoty trvalé deformace byly vyneseny v závislosti na použitém počátečním protažení a na obsahu PP. Napětí při daném protažení (M100 a M300) byly vyneseny v závislosti na obsahu PP. Při nízkém obsahu PP (0-20%) hodnoty trvalé deformace byly blízké hodnotám čistého EOC. Prudší nárůst těchto hodnot byl pozorován pro koncentrace 20-50% PP. Další série experimentů se týkala testování pevnosti až do přetržení (pro plný rozsah koncentrací). Z těchto experimentů byly vyhodnoceny hodnoty modulu a napětí při přetržení v závislosti na obsahu PP. Hodnoty modulu byly blízko hodnot pro čistý EOC v rozsahu 0-25% PP. Pak hodnoty začínají růst téměř lineárně se vzrůstajícím obsahem PP. Mechanické vlastnosti směsí byly srovnány se strukturou za pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM). Při 20% PP byly nalezeny PP částice kulatého tvaru uniformě distribuované v EOC matrici. Když byl obsah PP 30%, tvar PP částic se změnil na protáhlý. V případě 40% PP struktura připomínala ko-kontinuální. Diferenciální skenovací kalorimetrie odhalila původ vynikajících elastických vlastností EOC. EOC krystaly (obsah 7 hm%) fungují jako spojovací body pro amorfní řetězce (fyzikální síťování). cs
dc.description.abstract Blends of polypropylene (PP) and ethylene-octene copolymer (EOC) across the whole composition range (10, 20, ., 80, 90 wt.%) were investigated with focus on mechanical properties. Samples (0-50% of PP) were stretched in a tensile machine to given elongations (100, 200 and 300%) and then the crosshead returned to the initial position. The residual strain values were obtained from the hysteresis curves. These residual strain values were plotted as a function of applied strain and PP content. Stress at given elongation (M100 and M300) was also plotted as a function of PP content. At low PP content (0?20%), residual strain and stress at given elongation are close to those of pure EOC. A steeper increase in these values was observed for concentrations 20?50% of PP. Another set of experiments involved tensile testing to break (full range of concentrations). From these experiments, tensile modulus and stress at break were evaluated and plotted as a function of PP content. Modulus values were close to that of pure EOC in the range of 0?25% of PP. Then, the values start to increase almost linearly with increasing PP content. The mechanical properties of the blends were correlated with the structure observed by transmission electron microscopy (TEM). At 20% PP, there are PP particles with round shape uniformly dispersed in the EOC matrix. When the PP content increased to 30%, the shape of the PP particles changed to elongated. In the case of 40% of PP, the structure resembles a co-continuous one. Differential scanning calorimetry (DSC) revealed the nature of the excellent elastic behavior of EOC. EOC crystals at 7 wt% act as tie points for amorphous chains (physical cross-linking). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001096
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509255!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43862858
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77954492415
utb.identifier.wok 000280655300015
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FT), Petr
utb.contributor.internalauthor Theravalappil, Rajesh
utb.contributor.internalauthor Svobodová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record