TBU Publications
Repository of TBU Publications

Extrusion of polyethylene/polypropylene blends with microfibrillar-phase morphology

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Extrusion of polyethylene/polypropylene blends with microfibrillar-phase morphology en
dc.contributor.author Polášková, Martina
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Kalus, Jakub
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 31
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 1427
dc.citation.epage 1433
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/pc.20928
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.20928/abstract
dc.subject microfibillar structrure en
dc.subject polyethylene en
dc.subject polypropylene en
dc.subject polymer blends en
dc.subject rheology en
dc.subject extrusion en
dc.description.abstract Extruze nemísitelných polymerů za speciálních podmínek může vést k tvorbě mikrofibrilární fázové morfologie zajišťující výrazný nárůst mechanických vlastností extrudovaných polymerních profilů. Extrudáty polyetylenových/polypropylenových blendů s mikrofibrilární fázovou morfologií (polypropylenové mikrofibrily vyztužující polyetylenovou matrici) byly připraveny pomocí kontinuální extruze skrze semihyperbolickou konvergentní hlavu umožňující elongaci a orientaci mikrofibril ve směru toku. Struktura extrudovaných profilů byla pozorovány pomocí elektronového mikroskopu a široko-úhlé rentgenové difrakce. Tahové zkoušky prokázali signifikantní zvýšení mechanických vlastností mikrofibrilární kompozitních profilů ve srovnání s konvenčními extrudovanými typy. cs
dc.description.abstract Extrusion of immiscible polymers under special conditions can lead to creation of microfibrillar-phase morphology, ensuring significant increase of mechanical properties of polymer profiles. Polyethylene/polypropylene blend extrudates with microfibrillar-phase morphology (polypropylene microfibrils reinforcing polyethylene matrix phase) were prepared through continuous extrusion with semihyperbolic-converging die enabling elongation and orientation of microfibrils in flow direction. Structure of extruded profiles was examined using electron microscopy and wide-angle X-ray scattering. Tensile tests proved that extrudates with microfibrillar-phase morphology show significantly higher mechanical properties than the conventional extrudates. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001091
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63508720!RIV11-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43860879
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77956247087
utb.identifier.wok 000280323800014
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Polášková, Martina
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Kalus, Jakub
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record