TBU Publications
Repository of TBU Publications

Broadening of operating frequency band of magnetic-type radio absorbers by FSS incorporation

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Broadening of operating frequency band of magnetic-type radio absorbers by FSS incorporation en
dc.contributor.author Lopatin, Alexander
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Maltsev, Valeri
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Kazantsev, Yuri Nikolaevich
dc.contributor.author Shatrov, Alexander
dc.relation.ispartof IEEE Sensors Journal
dc.identifier.issn 1530-437X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 58
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 1227
dc.citation.epage 1235
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en
dc.identifier.doi 10.1109/TAP.2010.2041316
dc.relation.uri http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5398896&tag=1
dc.subject elektromagnetická interference cs
dc.subject elektromagnetické stínění cs
dc.subject feromagnetické materiály cs
dc.subject frekvenčně selektivní povrchy cs
dc.subject Electromagnetic interference en
dc.subject Electromagnetic shielding en
dc.subject Ferromagnetic materials en
dc.subject Frequency selective surfaces en
dc.description.abstract Článek se zabývá polymerními kompozity obsahující karbonylové železo. Je navržena metoda pro rozšíření operační frekvenční oblasti těchto materiálů jako radioabsorberů za pomoci frekvenčně selektivních povrchů (FSP). Je udán funkční vztah mezi odrazovou charakteristikou radioabsorberů a zobecněnou charakteristikou FSP ? resonanční frekvence a kvalitou měření Q. Na základě rigorózní teorie integrálních rovnic, byl vytvořen program pro výpočet reflexních koeficientů radioabsorberů se zabudovanými FSP složených z periodicky se opakujících se kruhových prvků. Reflexní koeficienty řady vzorků byly měřeny ve frekvenčním pásmu 1-10 GHz. cs
dc.description.abstract Polymer composites filled with carbonyl iron are considered. A method is proposed for extending the operating frequency band of such radio absorbers with the help of band-reflection frequency-selective surfaces (FSSs). A functional relationship between the reflection characteristics of a radio absorber and the generalized characteristics of an FSS?the resonance frequency and Q factor?is established. On the basis of the rigorous theory of integral equations, programs are developed for computation of the reflection coefficient of a radio absorber with an FSS implemented as a biperiodic lattice with ring elements. The reflection coefficients of a series of samples are measured in the frequency band 1?10 GHz. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001090
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63508147!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861004
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77950790318
utb.identifier.wok 000276414500024
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Lopatin, Alexander
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record