TBU Publications
Repository of TBU Publications

Cyklické olefinické kopolymery

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Cyklické olefinické kopolymery cs
dc.title Cyclic olefin copolymers en
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Mlejnek, Petr
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 46
utb.relation.issue 11-12
dc.citation.spage 333
dc.citation.epage 336
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject norbornene en
dc.subject copolymers en
dc.subject polyolefins en
dc.description.abstract Článek představuje literární rešerši týkající se výroby, chemické struktury, morfologie, vlastností a aplikací cyklických olefinických kopolymerů. V poslední době jsou tyto moderní materiály předmětem zájmu jak výzkumných týmů, tak především zpracovatelů plastů. Cyklické olefinické kopolymery se vyrábějí kopolymerací cyklických a lineárních olefinů. Změnou struktury lze vyrábět tzv. materiály na míru pro specifické aplikace. Obecně jsou charakterizovány téměř zcela amorfní strukturou, vysokou teplotou skelného přechodu, vysokou průhledností a nízkou hustotou. V současné době se s úspěchem využívají pro výrobu obalů, farmaceutických pomůcek a v optice. cs
dc.description.abstract The article represents review of preparation, chemical structure, morphology, properties and application of cyclic olefin copolymers. Recently, these modern materials have attracted the attention of the researchers as well as plastic processors. Cyclic olefin copolymers are prepared by copolymerization of cyclic and linear olefins. By varying the structure, they can be tailored for specific applications. Generally, they are characterized by almost amorphous structure, high glass transition temperature, high transparency and low density. Presently, they are successfully applied in packaging, pharmaceutics and optics. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001089
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508832!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861094
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Navrátilová, Jana
utb.contributor.internalauthor Mlejnek, Petr
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.fulltext.affiliation Jana Navrátilová*, Petr Mlejnek, Roman Čermák Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín *E-mail: j1navratilova@ft.utb.cz
Find Full text

Files in this item

Show simple item record