TBU Publications
Repository of TBU Publications

The role of particle conductivity in electrorheology of suspensions of variously protonated polyaniline

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The role of particle conductivity in electrorheology of suspensions of variously protonated polyaniline en
dc.contributor.author Stěnička, Martin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Blinova, Natalia V.
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Journal of Physics: Conference Series (online)
dc.identifier.issn 1742-6596 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 149
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 4
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Institute of Physics Publishing, Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1088/1742-6596/149/1/012027
dc.relation.uri http://iopscience.iop.org/1742-6596/149/1/012027/
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject polyanilín cs
dc.subject vodivost cs
dc.subject Electrorheology en
dc.subject polyaniline en
dc.subject conductivity en
dc.description.abstract V práci bylo studováno elektroreologické (ER) chování suspenzí částic polyanilínu protonovaného pomocí kyselin fosforečné a tetrafluoroborité v silikonovém oleji. Dynamické prahové napětí bylo získáno extrapolací smykového napětí na nulovou rychlost smykové deformace použitím Herschel-Bulkley rovnice bylo zvoleno jako měřítko elektroreologické účinnosti. Při stejné molární koncentraci dopující kyseliny dochází k různé úrovni protonace a závislost prahového napětí na koncentraci kyseliny se liší. Srovnání prahových napětí s dielektrickými vlastnostmi vypočítanými pomocí Havriliak-Negami rovnice ukázalo, že vodivost částic, na rozdíl od jejich permitivity, je dominantní v procesu polarizace zvláště u vyšších stupňů protonace. Následně vodivost částic a relaxační čas byly shledány parametry určující prahové napětí bez ohledu na způsob polarizace. cs
dc.description.abstract Electrorheological behaviour of silicone oil suspensions of particles of polyaniline protonated to various doping level with orthophosphoric and tetrafluoroboric acids has been studied. The dynamic yield stress obtained by extrapolation of shear stress to zero shear rate using Herschel-Bulkley equation was used as a criterion of the ER efficiency. At a same molar concentration of doping acids, various protonation effects appeared and the dependences of the yield stress on the acid concentration differed. The comparison of the yield stresses with dielectric characteristics calculated from the Havriliak-Negami equation revealed that the particle conductivity unlike particle permittivity especially at higher protonation degree is dominant in polarization process. Consequently, particle conductivity or dielectric relaxation time proved to be the parameters providing the common dependences of the yield stress regardless of the way of polarization. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001051
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508250!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861595
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Stěnička, Martin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record