TBU Publications
Repository of TBU Publications

The electrorheological efficiency of polyaniline particles with various conductivities suspended in silicone oil

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The electrorheological efficiency of polyaniline particles with various conductivities suspended in silicone oil en
dc.contributor.author Stěnička, Martin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Blinova, Natalia V.
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Colloid and Polymer Science
dc.identifier.issn 0303-402X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 287
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 403
dc.citation.epage 412
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s00396-008-1977-9
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/u2w61531n034ln70/
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject suspenze cs
dc.subject prahové napětí cs
dc.subject vodivost cs
dc.subject relaxační čas cs
dc.subject polyanilín cs
dc.subject Electrorheology en
dc.subject Suspension en
dc.subject Yield stress en
dc.subject Conductivity en
dc.subject Relaxation time en
dc.subject Polyaniline en
dc.description.abstract V práci bylo studováno elektroreologické (ER) chování suspenzí částic polyanilínu protonovaného pomocí kyselin fosforečné a tetrafluoroborité v silikonovém oleji. Dynamické prahové napětí bylo získáno extrapolací smykového napětí na nulovou rychlost smykové deformace použitím Herschel-Bulkley rovnice bylo zvoleno jako měřítko elektroreologické účinnosti. Při stejné molární koncentraci dopující kyseliny dochází k různé úrovni protonace a závislost prahového napětí na koncentraci kyseliny se liší. Srovnání prahových napětí s dielektrickými vlastnostmi vypočítanými pomocí Havriliak-Negami rovnice ukázalo, že vodivost částic, na rozdíl od jejich permitivity, je dominantní v procesu polarizace zvláště u vyšších stupňů protonace. Následně vodivost částic a relaxační čas byly shledány parametry určující prahové napětí bez ohledu na způsob polarizace. cs
dc.description.abstract Electrorheological (ER) behavior of silicone oil suspensions of particles of polyaniline protonated to various doping levels with ortho-phosphoric and tetrafluoroboric acids has been studied. The dynamic yield stress obtained by extrapolation of shear stress to zero shear rate using Herschel?Bulkley equation was used as a criterion of the ER efficiency. At a same molar concentration of doping acids, various protonation effects appeared and the dependences of the yield stress on the acid concentration differed. The comparison of the yield stresses with dielectric characteristics calculated from the Havriliak?Negami equation revealed that the particle conductivity, in contrast to particle permittivity, dominates the polarization process especially at higher protonation degrees. Consequently, particle conductivity or dielectric relaxation time proved to be the parameters providing the common dependences of the yield stress regardless of the way of polarization. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001049
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508248
utb.identifier.obdid 43861591
utb.identifier.scopus 2-s2.0-63149090394
utb.identifier.wok 000264261800004
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Stěnička, Martin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record