TBU Publications
Repository of TBU Publications

Electrorheological characteristics of polyaniline/titanate composite nanotube suspensions

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Electrorheological characteristics of polyaniline/titanate composite nanotube suspensions en
dc.contributor.author Cheng, Qilin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author He, Ying
dc.contributor.author Li, Chunzhong
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Colloid and Polymer Science
dc.identifier.issn 0303-402X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 287
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 435
dc.citation.epage 441
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s00396-008-1985-9
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/p1108517g3t52t54/
dc.subject elektroreologická kapalina cs
dc.subject polyanilín cs
dc.subject titanátové nanotrubice cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject dielektrické vlastnosti cs
dc.subject Electrorheological fluid en
dc.subject Polyaniline en
dc.subject Titanate nanotubes en
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject Dielectric properties en
dc.description.abstract V článku byla přestavena metody syntézy jednorozměrných kompozitních nanotrubic polyanilínu/titanátu (PANI/TN) in situ chemickou oxidační polymerací řízenou blokovým kopolymerem. Tento nový typ nanokompozitních částic byl použit jako dispergovaná fáze v elektroreologických (ER) kapalinách a ER vlastnosti byly dále studovány měřením v ustáleném a dynamickém smykovém namáhání. Bylo zjištěno, že se ER aktivita PANI/TN kapalin měnila s poměrem polynilín vs. titanát a PANI/TN suspenze vykazovaly silnější efekt v porovnání se sférickými částicemi PANI/TIO2. Toto chování bylo dobře korelováno s analýzou dielektrických spekter; větší dielektrické ztráty a rychlejší mezifázová polarizace stojí za vyšší ER aktivitou kapalin na bázi nanotrubic PANI/TN. cs
dc.description.abstract In this paper, one-dimensional polyaniline/titanate (PANI/TN) composite nanotubes were synthesized by in situ chemical oxidative polymerization directed by block copolymer. These novel nanocomposite particles were used as a dispersed phase in electrorheological (ER) fluids, and the ER properties were investigated under both steady and dynamic shear. It was found that the ER activity of PANI/ TN fluids varied with the ratio of aniline to titanate, and the PANI/TN suspensions showed a higher ER effect than that made by sphere-like PANI/TiO2 nanoparticles. These observations were well interpreted by their dielectric spectra analysis; a larger dielectric loss enhancement and a faster rate of interfacial polarization were responsible for a higher ER activity of nanotubular PANI/TN-based fluids. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001047
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508246
utb.identifier.obdid 43861588
utb.identifier.scopus 2-s2.0-63149163607
utb.identifier.wok 000264261800007
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Cheng, Qilin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record