TBU Publications
Repository of TBU Publications

Joint Effects of Molecular Structure and Processing History on Specific Nucleation of Isotactic Polypropylene

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Joint Effects of Molecular Structure and Processing History on Specific Nucleation of Isotactic Polypropylene en
dc.contributor.author Chvátalová, Lenka
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Raab, Miroslav
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.relation.ispartof Macromolecules
dc.identifier.issn 0024-9297 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 19
dc.citation.spage 7413
dc.citation.epage 7417
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Chemical Society (ACS) en
dc.identifier.doi 10.1021/ma9005878
dc.relation.uri http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma9005878
dc.subject Isotactic polypropylene en
dc.subject specific nucleation en
dc.subject ?-phase en
dc.subject molecular weight en
dc.description.abstract Vztah mezi specifickou ?-nukleací, teplotní historií a molekulovou hmotností izotaktického polypropylenu (PP) byl pozorován širokoúhlou spektroskopií, diferenciální snímací kalorimetrií a skenovací elektronovou mikroskopií. Použitím vzorků se širokým rozmezím molekulových hmotností (Mw), od 240 000 do 1 300 000, bylo možné studovat vliv PP molekulové struktury na sensitivitu nukleace. N,N`-Dicyclohexylnaphthalene-2,6-dicarboxamide (NU 100) bylo použito jako ?-specifické nukleační činidlo a bylo přidáno v koncentraci 0; 0,01 a 0,03 hm. % do čistého PP. Následně byly vzorky lisovány při různých teplotách a časech. Vzorky obsahující 0,01 hm. % NU 100 vykazovaly dramatický pokles nukleační aktivity do ?-fáze se vzrůstající Mw, časem zpracování a teplotou. Tento efekt byl připsán částečné rozpustnosti činidla v PP tavenině a konkurenci mezi heterogenní ?-nukleací a sebe ?-nukleací. cs
dc.description.abstract The interrelation between specific ?-nucleation, thermal history, and molecular weight of isotactic polypropylene (PP) has been investigated by wide-angle X-ray scattering, differential scanning calorimetry, and scanning electron microscopy. Samples with a broad range of molecular weight (Mw), from 240 000 to 1 300 000, allowed to examine the effect of PP molecular structure on the nucleation sensitivity. N,N`-Dicyclohexylnaphthalene-2,6-dicarboxamide (NU 100) was introduced in the concentrations of 0, 0.01, and 0.03 wt % as a ?-specific nucleating agent into neat PP. Specimens were then processed via compression molding at various processing temperatures and times. Samples containing 0.01 wt % of NU 100 showed a dramatic decrease of nucleation activity into ?-phase with increasing Mw, processing time, and temperature. This effect was ascribed to a partial solubility of nucleator in PP melt and a competition between heterogeneous ?-nucleation and self ?-nucleation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001046
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508234!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861543
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70349921476
utb.identifier.wok 000270461600026
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chvátalová, Lenka
utb.contributor.internalauthor Navrátilová, Jana
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record