TBU Publications
Repository of TBU Publications

Isobaric heating of polystyrene and evaluation of the Narayanaswamy parameter x from volume recovery data

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Isobaric heating of polystyrene and evaluation of the Narayanaswamy parameter x from volume recovery data en
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Non-Crystalline Solids
dc.identifier.issn 0022-3093 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 355
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 91
dc.citation.epage 95
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jnoncrysol.2008.10.004
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022309308007801
dc.subject fyzikální stárnutí cs
dc.subject objemová relaxace cs
dc.subject polystyren cs
dc.subject physical aging en
dc.subject volume relaxation en
dc.subject polystyrene en
dc.description.abstract Strukturní parametr x definující relativní příspěvek teploty a struktury k relaxačnímu času, který je aplikován v Tool-Narayanaswamy-Moynihan rovnici, byl vyhodnocen z objemových ohřevových dat pro polystyren aplikací posuvné metody transformačního píku. Rozdílný stav PS před jeho ohřevem přes oblast teploty skelného přechodu byl dosažen relaxací na teplotě 89°C < Tg do hodnot relaxačních časů 2544 hodin. V tomto novelizovaném postupu se používají objemová data, kdy byl postup původně testován pouze pro data entalpická. Bylo zjištěno že pozice teploty píku velmi citlivě reaguje na změnu doby relaxace a tato závislost je lineární. To dovoluje vypočítat parametr x z objemových měření, x = 0.40?0.02, jehož zjištěná hodnota je v dobrém souladu s publikovanými daty pro entalpická měření. cs
dc.description.abstract Structure parameter x, defining the relative contributions of temperature and structure to the relaxation times, which is applied in Tool-Narayanaswamy-Moynihan equation, was evaluated from volume heating isobars for polystyrene (PS) applying the peak shift method. The peak shifted with changing structural state of PS prior heating, which was reached by different period of aging time at 89°C < Tg up to 2544 hours. In this novelized procedure for volume data, originally tested only for enthalpic measurements, high sensitivity of peak temperature (position of inflection point of the heating isobar) was shown, together with high linearity of data. This allows to directly and sensitively calculate the shift and consequently structure parameter x. The value found in the research, x = 0.40?0.02, is in good agreement with published results obtained by the peak-shift method from enthalpy data of PS. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001040
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508211!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861465
utb.identifier.scopus 2-s2.0-58149136181
utb.identifier.wok 000263196800003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record