TBU Publications
Repository of TBU Publications

Structure and Conditioning Effect on Mechanical Behavior of Poly(vinyl alcohol)/Calcium Lactate Biocomposites

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Structure and Conditioning Effect on Mechanical Behavior of Poly(vinyl alcohol)/Calcium Lactate Biocomposites en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Galya, Tsermaa
dc.contributor.author Emri, Igor
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 30
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 1158
dc.citation.epage 1165
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/pc.20672
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.20672/abstract
dc.subject Poly(vinyl alcohol) en
dc.subject PVA en
dc.subject calcium lactate en
dc.subject biocomposite en
dc.subject FTIR en
dc.subject DSC en
dc.subject mechanical properties en
dc.description.abstract Strukturní a mechanické charakteristiky polymerních biokompozitů na bázi mléčnanu vápenatého (CL) a částečně (88 mol. %) a nebo plně (98 mol %) hydrolyzovaného polyvinylalkoholu (PVA) byly studovány pomocí optické mikroskopie, infračervené spektroskopie-metoda totálního zeslabeného odrazu, sledování obsahu vlhkosti a diferenční skenovací calorimetrie. K tomu byla sledována závislost obsahu vlhosti v polymeru na jeho vásledných mechanických vlastnostech. Vysledu ukazují, že CL je vhodným modifikátorem pro oba typy PVA. Nicméně vyraznějšího zlepšení mechanických vlastností bylo zjištěno pro plně hydrolyzovaném PVA za nízkého obsahu vlhkosti. Toto zjištění je ve shodě s ýsledky z kalorimetrických měření. Vzorky skladované při vyšších vlkostech (50 % RH) vykazovaly snížený modul prožnosti v tahu a pevnost v tahu oproti vzorkům skladovaných pod 20 % RH. Nicméně zlepšení tahových vlastností bylo stále rozeznatelné. Zvláště pak pro částečně hydrolyzovaného PVA. cs
dc.description.abstract The structural and mechanical characteristics of polymeric biocomposites based on calcium lactate (CL) and either partially (88 mol%) or fully (98 mol%) hydrolyzed poly(vinyl alcohol) (PVA) were studied using optical microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy equipped with attenuated total reflectance accessory, water content determination, and differential scanning calorimetry. In addition, the moisture absorption effect on the mechanical properties of the biocomposites was tested in this work. The results reveal that CL is a suitable modifier for both types of PVA. However, a more efficient enhancement of uniform shape and size distribution of CL particles within the PVA matrix was noticed in fully hydrolyzed matrix at low water contents. It is in agreement with glass transition temperature?s observations. The samples conditioned at 50% of relative humidity (RH) showed decrease in E modulus and tensile strength in comparison with the material stored below 20% RH. Nevertheless, the enhancement of tensile properties, because of the modification with CL, was still noticeable especially for the partially hydrolyzed PVA-based biocomposites. The optimum concentration of the modifier was estimated on the basis of the obtained results en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000996
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508101!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43860745
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67749124164
utb.identifier.wok 000268306600018
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Galya, Tsermaa
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record