TBU Publications
Repository of TBU Publications

Colloidal stability of paraffine aqueous nano emulsion (Mobilcer C) for water and vapour proof paper coating application

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Colloidal stability of paraffine aqueous nano emulsion (Mobilcer C) for water and vapour proof paper coating application en
dc.contributor.author Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Lapčíková, Barbora
dc.contributor.author Abreu, Viera
dc.relation.ispartof Journal of Polymer Materials
dc.identifier.issn 0970-0838 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 26
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 381
dc.citation.epage 387
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher A. A. Balkema en
dc.subject koloidní stabilita cs
dc.subject vodní emulze cs
dc.subject parafin cs
dc.subject zeta potencial cs
dc.subject dynamicky rozptyl svetla cs
dc.subject colloidal stability en
dc.subject water emulsions en
dc.subject paraffine en
dc.subject zeta potential en
dc.subject dynamic light scattering en
dc.description.abstract V této publikaci byly použitá měření dynamického rozptylu světla a zeta potenciálu pro charakterizaci změn zeta potenciálu, izoelektrického bodu a rozměrů částic komerční vodní emulze parafínového vosku Mobilcer C (Exxon Mobil) po přídavku jednoduchého (1:1) elektrolytu KCl a zmenou pH disperzního prostredí. Tyto údaje jsou životně důležité pro lepší pochopení problému stability studovaných koloidních systémů. Bylo zjištěno, že vodní parafinové emulze Mobilcer C (ExxonMobil) byly destabilizovány v rozmezí pH 3,5 až 8,5 pro 1x10-4 M KCl roztoky a podléhaly částečnépreferenční koagulaci. Nejlepší stabilita emulze byla pozorována v pH oblasti 6 až 12, kdy zeta potenciál byl v rozmezí -40 až -80 mV. cs
dc.description.abstract In this paper the electrophoretic light scattering (ELS) measurements were performed to characterize changes of the zeta potential, iso electric point and the particle size of commercial paraffine wax aqueous emulsion Mobilcer C (Exxon Mobil) as induced by simple (1:1) electrolyte (KCl) and by pH of the continuous aqueous phase. The latter information arewere vital for better understanding problems of the colloidal stability of the studied paraffine emulsionssystem. It was found in this study, that the aqueous paraffine emulsion Mobilcer C (Exxon Mobil) was destabilized in the pH range of 3.5 to 7.5 for 1×10-4 M KCl solution and was subjected to partial preferential coagulation. This was an undesirable process leading to the decreased quality of the prepared coated paper sheets mainly due to the homogeneity and compactness of the final wax coatings. The best stability of the emulsion was found in all studied experiments (except 1×10-4 M KCl emulsion) in the pH range of 6 to 12, where zeta potential was ranging between -40 to -80 mV. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000984
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508058!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859506
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77955956812
utb.identifier.wok 000279967800002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lapčík, Lubomír
utb.contributor.internalauthor Lapčíková, Barbora
utb.contributor.internalauthor Abreu, Viera
utb.fulltext.affiliation LUBOMIR LAP„ÍK, JR.*, BARBORA LAP„ÍKOVA and VERA LUCIA GUIMARAES ABREU Institute of Physics and Materials Engineering, Tomas Bata University in Zlin, Nad Strán mi 4511, CZ-760 05 Zlín, Czech Republic
Find Full text

Files in this item

Show simple item record