TBU Publications
Repository of TBU Publications

Lahvové testy kompostovatelnosti plastů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Lahvové testy kompostovatelnosti plastů cs
dc.title Flask tests of plastic material composting en
dc.contributor.author Kopčilová, Martina
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.relation.ispartof Waste Forum
dc.identifier.issn 1804-0195 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 2
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 3
dc.citation.epage 11
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher České ekologické manažerské centrum (CEMC) cs
dc.relation.uri http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2009.pdf
dc.subject kompost cs
dc.subject biologická rozložitelnost cs
dc.subject kompostovací testy cs
dc.subject láhvové kompostovací testy cs
dc.subject biodegradovatelné plasty kompost cs
dc.subject biologická rozložitelnost cs
dc.subject kompostovací testy cs
dc.subject láhvové kompostovací testy cs
dc.subject biodegradovatelné plasty cs
dc.subject compost en
dc.subject biodegradability en
dc.subject composting test en
dc.subject flask test of composting en
dc.subject bidegradable plastics compost en
dc.subject biodegradability en
dc.subject composting test en
dc.subject flask test of composting en
dc.subject bidegradable plastics en
dc.description.abstract Cílem práce je návrh alternativní efektivní metodiky pro hodnocení biologické rozložitelnosti odpadních materiálů přírodního i syntetického původu v prostředí kompostu. Popsaný ?lahvový? test je navržen s přihlédnutím k experimentálních podmínkám standardního postupu ISO 14855, jako analytická koncovka (sledování produkce CO2, resp. spotřeby O2) je ale využita kapilární plynová chromatografie (CGC). Rozklad je realizován ve směsi kompost + inertní materiál perlit (1:2) při teplotě 58 °C. Vzorky pro CGC jsou odebírány podle potřeby v několikadenních intervalech (dány rychlostí rozkladu, obsahem kyslíku apod.) a výsledky vyjadřovány např. v procentech maximální teoretické produkce CO2 nebo spotřeby O2. Pro popis průběhu rozkladu lze často využít rovnici chemické kinetiky 1. řádu. Výhodou navrženého postupu je při srovnání se standardním postupem jednoduché experimentální uspořádání, možný velký počet souběžných testů, malá spotřeba materiálů, menší pracnost. Může sloužit jako alternativa standardní metodiky. cs
dc.description.abstract The aim of the study is suggestion of an alternative effective methodic for the biodegradability of nature and synthetic origin waste materials in the compost environment. Described ?flask? test is designed taking account of experimental settings of standard method ISO 14855 but as an ending of analysis (CO2 production or O2 demand monitoring) the capillary gas chromatography (CGC) is used. The degradation is realized in the compost + inert material pearlite (1:2) at the temperature of 58°C. The samples pro CGC are taken off as needed within several-day intervals and the results expressed e.g. in the percentage of CO2 maximal theoretical production or O2 demand. For the description of the degradation process the kinetics equation of 1.degree can be often used. The advantage of the designed process, comparing to the standard one, is simple experimental layout, big ?capacity? of parallel tests number, little consumption of materials, lesser work difficulty. Can function as an standard methodics alternative. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000983
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508056!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859493
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kopčilová, Martina
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
Find Full text

Files in this item

Show simple item record