TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hydrogels of collagen hydrolysate cross-linked with dialdehyde starch

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Hydrogels of collagen hydrolysate cross-linked with dialdehyde starch en
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1388-6150 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 98
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 807
dc.citation.epage 812
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Dordrecht en
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-009-0175-4
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/3138121894367636/
dc.subject biodegradable packing materials en
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject dialdehyde starch en
dc.subject hydrogels en
dc.description.abstract Zpracování hydrogelů kolagenního hydrolysátu (H) zesíťovaného dialdehydem škrobu (DAS) máčením či litím na biodegradabilní materiály pro různé aplikace, je komplikováno jejich význačnou tendencí ke stárnutí. Po 1 hodinovém působení při teplotě 60?90 oC se množství sorbované vody v hydrogelu sníží o přibližně 12 %; závislost rozsahu tohoto poklesu na teplotě (v uvedeném intervalu) nebyla pozorována. Vliv tepelného působení na dobu desintegrace gelu ve vodě při pH 4,8?7,4 nebyl zaznamenán; stejně tomu bylo při přechodu gel ? sol. Lze tedy konstatovat, že stárnutí gelu je způsobeno zvyšujícím se rozsahem tvorby sítě meziřetězcovými H-můstky na čase. Uvedený teplotní interval je dostačující pro zpracování hydrogelů technologiemi běžně používanými při zpracování synthetických plastů (lisování, vstřikování). cs
dc.description.abstract Processing hydrogels of collagen hydrolysate (H) cross-linked with dialdehyde starch (DAS) by dipping or casting into biodegradable materials for various applications, is complicated by their marked tendency to aging. One-hour action by temperatures at 60?90 oC reduces sorbed water content in hydrogels by approx. 12 % en
dc.description.abstract dependence of the extent of this reduction on temperature (within the mentioned range) was not detected. Effect of thermal action on duration of their disintegration in an aqueous medium and on its pH (within limits 4.8?7.4) was not found either, neither on their gel ? sol transition temperature. This supports the view that aging is caused by time-dependent increasing network density of inter-chain hydrogen cross-links. The given temperature interval is satisfactory for processing hydrogels through technologies currently used in processing synthetic plastics (compression molding, injection molding). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000979
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508043!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859337
utb.identifier.scopus 2-s2.0-75149171377
utb.identifier.wok 000272800700030
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record