TBU Publications
Repository of TBU Publications

Phase separation and phase dissolution in poly(-caprolactone)/ poly(styrene-co-acrylonitrile) blend

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Phase separation and phase dissolution in poly(-caprolactone)/ poly(styrene-co-acrylonitrile) blend en
dc.contributor.author Svoboda (FT), Petr
dc.contributor.author Svobodová, Dagmar
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Iizuka, Yukiko
dc.contributor.author Ougizawa, Toshiaki
dc.contributor.author Inoue, Takashi
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof European Polymer Journal
dc.identifier.issn 0014-3057 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 45
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 2434
dc.citation.epage 2442
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.eurpolymj.2009.04.027
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305709001797
dc.subject spinodální dekompozice cs
dc.subject rozpouštění fází cs
dc.subject směsi polymerů cs
dc.subject PCL cs
dc.subject SAN cs
dc.subject Spinodal Decomposition en
dc.subject Phase Dissolution en
dc.subject Polymer Blends en
dc.subject PCL en
dc.subject SAN en
dc.description.abstract Byla studována směs poly(?-kaprolaktonu) (PCL) a poly(styrene-co-akrylonitrilu) (SAN) obsahujícího 27,5 hm% akrylonitrilu mající kritické složení (80/20 PCL/SAN). Tato PCL/SAN směs, která má spodní kritickou rozpouštěcí teplotu (LCST) fázové rozhraní při 122°C, nabízí úžasnou možnost zkoumat: za prvé kinetiku fázové separace nad LCST (125-180°C), a za druhé kinetiku fázového rozpouštění pod LCST (50-115°C). Tato směs byla vystavena teplotnímu skoku nad LCST, kde postupuje spinodální dekompozice (SD), což vede k velmi pravidelné fázově separované struktuře (SD struktura). Pak byla směs ochlazena na teplotu pod LCST, kde probíhá rozpouštění fází. Optická mikroskopie byla použita k pozorování spinodální dekompozice kvalitativně, zatímco rozptyl světla byl použit k charakterizaci fázové separace a rozpouštění fází kvantitativně. Bylo zjištěno, že během rozpouštění fází se vrchol křivky pohyboval k menšímu úhlu (vlnová délka concentračních fluktuací rostla), zatímco intenzita maxima se snižovala. Toto chování bylo vysvětleno modelem. Také bylo zjištěno, že nejrychlejší rozpouštění fází při 80°C (což bylo zjištěno za pomocí zdánlivého difuzního koeficientu) bylo asi 10 krát pomalejší, než kinetika fázové separace při 180°C. cs
dc.description.abstract A blend of poly(?-caprolactone) (PCL) and poly(styrene-co-acrylonitrile) (SAN) containing 27.5 wt% of acrylonitrile having the critical composition (80/20 PCL/SAN) was studied. This PCL/SAN blend having a lower critical solution temperature (LCST) phase boundary at 122°C offered an excellent opportunity to investigate, firstly the kinetics of phase separation above LCST (125-180°C), and secondly the kinetics of phase dissolution below LCST (50-115°C). The blend underwent a temperature-jump above LCST where spinodal decomposition (SD) proceeded, yielding a regularly phase-separated structure (SD structure). Then, it was quenched to the temperatures below LCST when the phase dissolution proceeded. Optical microscopy was used to observe the spinodal decomposition qualitatively while light scattering was used to characterize the phase separation and phase dissolution quantitatively. It was found that during phase dissolution the peak maximum moved towards a smaller angle (wavelength of concentration fluctuations increases) while the peak intensity decreased. This behavior was described by a model and verified by transmission electron microscopy. Also it was found that the fastest phase dissolution kinetics at 80°C, which was characterized by an apparent diffusion coefficient, was about 10 times slower than the kinetics of phase separation at 180°C. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000974
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508037!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43858755
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67650373399
utb.identifier.wok 000269040700029
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FT), Petr
utb.contributor.internalauthor Svobodová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record