TBU Publications
Repository of TBU Publications

Intenzifikace procesu broušení keramických materiálů pomocí ultrazvuku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Intenzifikace procesu broušení keramických materiálů pomocí ultrazvuku cs
dc.title Speed up of ceramic material grinding by ultrasound en
dc.contributor.author Pecháček, František
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.relation.ispartof Strojírenská technologie
dc.identifier.issn 1211-4162 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 13
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 8
dc.citation.epage 12
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.subject broušení cs
dc.subject výkonový ultrazvuk cs
dc.subject technická keramika cs
dc.subject grinding en
dc.subject power ultrasound en
dc.subject industrial ceramics en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá broušením otvorů vybraných materiálů z technické keramiky obráběných klasickou metodou a s podporou ultrazvuku za stejných technologických podmínek. Jako srovnávací kritérium byla zvolena kvalita obrobeného povrchu charakterizovaná střední aritmetickou drsností a odchylkou kruhovitosti cs
dc.description.abstract The papers deals with hole grinding of the given materials machined firstly by a conventional method and secondly with the use of ultrasound under the same conditions. A quality of the machined surface, characterized by mean arithmetical roughness and deviation of roudness, was determined to be a comparative criterion en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000960
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507413!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553369
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
Find Full text

Files in this item

Show simple item record