TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zvýšení odolnosti proti oxidaci karbonylových prášků pokrytých polyanilínem a následné změny elektromagnetických vlastností

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zvýšení odolnosti proti oxidaci karbonylových prášků pokrytých polyanilínem a následné změny elektromagnetických vlastností cs
dc.title The enhancement of the oxidation resistance of carbonyl iron by polyaniline coating and consequent changes in electromagnetic properties en
dc.contributor.author Abshinova, Madina Abshinovna
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Sapurina, Irina Yu.
dc.contributor.author Kovářová, Jana
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.relation.ispartof Polymer Degradation and Stability
dc.identifier.issn 0141-3910 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 93
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 1826
dc.citation.epage 1831
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.polymdegradstab.2008.07.008
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391008002140
dc.subject karbonylové železo cs
dc.subject polyanilin cs
dc.subject vodivý polymer cs
dc.subject korozní ochrana cs
dc.subject magnetická permeabilita cs
dc.subject Carbonyl Iron en
dc.subject Polyaniline en
dc.subject Conducting polymer en
dc.subject Corrosion protection en
dc.subject Magnetic Permeability en
dc.description.abstract Snaha zvýšit stabilitu komerčně vyráběného karbonylového železa a stejně tak zabránit jeho korozi nás vedla k potažení těchto vrstvou polyanilínu (PANI) stabilizovaných koloidních roztoků PANI v chloroformu. PANI vytvoří na povrchu jednotlivých částic několik mikrometrů silnou vrstvu. U polymerních kompozitů na bázi původního a PANI potaženého karbonylového železa byly zkoumány jejich elektromagnetické vlastnosti i tepelná odolnost a stárnutí. Termogravimetrické analýza (atmosféra vzduch) původního a PANI potaženého karbonylového železa prokázala zvýšenou stabilitu. Vrstva PANI zabraňuje oxidaci částic a působí jako ochrana protikorozní ochrana karbonylového železa. cs
dc.description.abstract In order to enhance the stability of commercially unmodified processed carbonyl iron (CI) and to prevent corrosion, CI powders were coated with polyaniline (PANI) by using surfactant-stabilized PANI colloids in chloroform. PANI coats the individual particles with a film of a few micrometers thickness. Electromagnetic properties, as well as thermal and storage stability, of polymer composites filled with pristine and PANI-coated CI have been studied. The thermogravimetric analysis of pristine and PANI-coated CI powders in air has shown improvement in the stability. PANI overlayer prevents the oxidation of particles and acts as corrosion protection of CI. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000942
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507348!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43857389
utb.identifier.scopus 2-s2.0-52049106349
utb.identifier.wok 000260648800016
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Abshinova, Madina Abshinovna
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record