TBU Publications
Repository of TBU Publications

Feromagnetické chování polyanilínem potažených mnohostěnných uhlíkových nanotub obsahujících nanočástice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Feromagnetické chování polyanilínem potažených mnohostěnných uhlíkových nanotub obsahujících nanočástice cs
dc.title Ferromagnetic behaviour of polyaniline-coated multi-wall carbon nanotubes containing nanoparticles en
dc.contributor.author Konyushenko, Elena
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Trchová, Miroslava
dc.contributor.author Kovářová, Jana
dc.contributor.author Sapurina, Irina Yu.
dc.contributor.author Tomishko, Maria
dc.contributor.author Demicheva, Olga
dc.contributor.author Prokeš, Jan
dc.relation.ispartof Journal of Magnetism and Magnetic Materials
dc.identifier.issn 0304-8853 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 320
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 231
dc.citation.epage 240
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jmmm.2007.05.036
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885307007354
dc.subject mnohostěnné uhlíkové nanotuby cs
dc.subject polyanilin cs
dc.subject potažení cs
dc.subject vodivost cs
dc.subject komplexní permitivita cs
dc.subject komplexní permeabilita cs
dc.subject feromagnetismus jednorozměrného systému cs
dc.subject Multi-wall carbon nanotubes en
dc.subject polyaniline en
dc.subject coating en
dc.subject conductivity en
dc.subject complex permittivity en
dc.subject complex permeability en
dc.subject ferromagnetism of one-dimensional nanosystem en
dc.description.abstract Mnohostěnné uhlíkové nanotuby (CNT) obsahující residuální katalyzátor nanočástic niklu byly potaženy vodivým polymerem polyanilínem (PANI), přímo během oxidace polyanilinu v ethanolu (50 obj.%) a vodě. Mikroskopie vypovídá o tom, že při 20 hm.% PANI je polymer napolymerován na CNT a 50 hm.% PANI představuje volnou formu PANI, který byl nalezen na CNT. Tyto výsledky byly potvrzeny Ramanovou spektroskopií. Vodivost kompozitu protonovaných PANI a CNT je prakticky nezávislého složení v rozsahu 0-80 hm.% CNT a dosahují hodnot 1?2 S cm-1. Vodivost podobných kompozitu s nevodivou PANI ? bází roste od 10-7 Scm?1 do 100 Scm-1 s rostoucím podílem CNT bez perkolujícího přechodu. cs
dc.description.abstract Multi-wall carbon nanotubes (CNT) containing the residual nickel catalyst nanoparticles have been coated with a conducting polymer, polyaniline (PANI), directly during the oxidation of aniline in ethanol (50 vol%)?water mixture. The microscopy reveals that, at 20wt% of PANI, the polymer is deposited on CNT, at 50wt% of PANI, free PANI is found to accompany the nanotubes. The latter observation has been confirmed by the Raman spectroscopic mapping. The conductivity of composites of protonated PANI and CNT is practically independent of composition, 0?80wt% CNT, and is 1?2 S cm-1. The conductivity of similar composites with a non-conducting PANI base increased from 10-7 Scm?1 to 100 Scm-1 as the CNT content increased, without any percolation transition en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000940
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507342!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43857364
utb.identifier.scopus 2-s2.0-35448943645
utb.identifier.wok 000251549100026
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record