TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vyhodnocení strukturního paramertu či paramertu nelinearity x pomocí peak-shift metody z objemových ohřevových dat pro PET

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vyhodnocení strukturního paramertu či paramertu nelinearity x pomocí peak-shift metody z objemových ohřevových dat pro PET cs
dc.title Evaluation of the structure (or nonlinearity) parameter x by peak-shift method from volumetric heating data of PET en
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Physics and Chemistry of Solids
dc.identifier.issn 0022-3697 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 69
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 975
dc.citation.epage 980
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jpcs.2007.11.008
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022369707007354
dc.subject entalpická relaxae cs
dc.subject Narayanaswamy parametr cs
dc.subject Epoxy-resin cs
dc.subject aging time cs
dc.subject glasses cs
dc.subject recovery cs
dc.subject polymers cs
dc.subject behavior cs
dc.subject ENTHALPY RELAXATION en
dc.subject NARAYANASWAMY PARAMETER en
dc.subject EPOXY-RESIN en
dc.subject AGING TIME en
dc.subject GLASSES en
dc.subject RECOVERY en
dc.subject POLYMERS en
dc.subject BEHAVIOR en
dc.description.abstract Strukturní parametr x, definující relativní příspěvek teploty a struktury k relaxačnímu času byl vyhodnocen aplikací peak-shift metody na objemová data PET s obsahem krystaliniky 2.6 hm. %. Rtuťová dilatometrie byla použita a postup teplotních cyklů. Dvě skupiny ohřevových dat byly získány, a to jako funkce množství relaxace pot Tg (na dvou teplotách jako 60 a 52°C) zatím co ostatní proměnné byly konstantní. Experimentálně změřené ohřevové izobary byly definovány pozicí inflexního bodu, který se dá výhodně použít k výpočtu paramertu x. Hodnota takto získaného parametru pro PET je nezávislá na teplotě a je rovna hodnotě 0.50 +/- 0.02. Z izobar měřených po relaxaci na různých teplotách (60, 56, 52 a 48 °C) ale se stejným množstvím relaxovaného objemu byl určen sklon 0.13. cs
dc.description.abstract The structure parameter x, defining the temperature and structure relative contribution to the relaxation times, was evaluated applying the peak-shift method (PSM) onto volumetric heating data of poly(ethylene terephthalate) (PET) with content of crystallinity 2.6 wt%. The method of mercury-in-glass (MIG) dilatometry and three-step thermal cycle procedure were used. Two sets of heating scans were measured as a function of the amount of volume isothermal relaxation for two different relaxation temperatures below T-g (60 and 52 degrees C), whereas other experimental variables were kept constant. The experimentally determined heating isobar inflection temperature is a linear function of the amount of Volume relaxation, which satisfies the application of PSM method for structure parameter x determination from volumetric heating data. The value of structure parameter of the used PET is independent of relaxation temperature and equal to 0.50 +/- 0.02. Finally, the shift of heating isobar inflection temperature with relaxation temperature (60, 56, 52 and 48 degrees C) measured for constant amount of volume isothermal relaxation was found to be linear, with the slope of 0.13. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000895
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507271!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856881
utb.identifier.scopus 2-s2.0-41849137275
utb.identifier.wok 000255998000029
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record