TBU Publications
Repository of TBU Publications

Studie rozpustnosti biodegradabilních filmů připravených z kolagenního hydrolysátu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Studie rozpustnosti biodegradabilních filmů připravených z kolagenního hydrolysátu cs
dc.title Studying solubility of biodegradable films prepared from collagen hydrolysate en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Research Journal of Chemistry and Environment
dc.identifier.issn 0972-0626 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 12
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 13
dc.citation.epage 22
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Research Journal of Chemistry and Environment en
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject biodegradabilní filmy cs
dc.subject dialdehyd škrobu cs
dc.subject lití cs
dc.subject rozpustnost cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject biodegradable films en
dc.subject starch dialdehyde en
dc.subject casting en
dc.subject solubility en
dc.description.abstract Biodegradabilní filmy byly připraveny litím z 50 % roztoku hydrolysátu (w/w) zesíťovaného dialdehydem škrobu (DAS). Dávka DAS byla 0, 2, 4, 6, 8 a 10 % (vztaženo na hmotnost hydrolysátu). 30 g hydrolysátu se rozpustilo ve 100 ml vody o teplotě 60 oC a po úpravě pH (přídavkem 1 N NaOH) na 11 se přidal DAS. Roztok se vylil na silikonovou desku a film vznikl po odpaření vody při 30 oC za 72 hodin. Vysekly se vzorky filmů o rozměrech 2x2 cm a kondicionovaly se v exsikátoru nad vysušeným silikagelem po dobu 2 a 15 dnů. Testy rozpustnosti byly provedeny ve skleněných váženkách, v nichž byly filmy zality destilovanou vodou a inkubovány při 37 oC. Po testu rozpustnosti se nerozpuštěný zbytek filmu separoval filtrací a vysušil se do konstantní hmotnosti při 103 oC. Nerozpuštěný podíl se zjistil gravimetricky. Závislost rozpustnosti filmů s různými přídavky DAS jsou znázorněny graficky. Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se přídavkem DAS se rychlost rozpouštění filmů zpomaluje. Delší doba kondicionování se rovněž projevila v nižší rychlosti rozpouštění filmů. křivky rozpustnosti filmů jsou velmi důležitými charakteristikami při praktických aplikacích. cs
dc.description.abstract Biodegradable films were prepared by casting from 50 % solution of hydrolysate (w/w) cross-linked with starch dialdehyde (DAS). DAS was dosed 0, 2, 4, 6, 8 and 10 % based on weight of hydrolysate. 30 g of hydrolysate was dissolved in 100 ml of water at 60 °C and after adjustment of pH to 11 with 1 N NaOH starch dialdehyde was added. The solution was cast on a silicone plate and the film was made after evaporation of water at 30 oC for 72 hours. Test film samples measuring 2 by 2 cm were cut and conditioned over silica gel in a dessicator for 2 and/or for 15 days. Solubility test were conducted in a glass bottles where test film samples were covered with water and incubated at 37 oC for a desired period of time. After the prescribed dissolution time the non-dissolved fraction of the test film sample was separated by filtration, dried at 103 oC to a constant weight and weighed. The dependences of dissolved film sample fractions on time of dissolution with various amounts of DAS are presented graphically. It was found that the higher dosage of DAS the lower solubility of films. A longer conditioning time also showed in a lower dissolving rate of films. Solubility curves of biodegradable films are very important characteristics for their utilization in practice. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000888
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507262!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553025
utb.identifier.scopus 2-s2.0-42149157164
utb.identifier.wok 000254937000003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record