TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv opakovaného vytlačování na degradaci polyetylenu. Strukturní změny v nízkohustotním polyetylenu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv opakovaného vytlačování na degradaci polyetylenu. Strukturní změny v nízkohustotním polyetylenu cs
dc.title Influence of the repeated extrusion on the degradation of polyethylene. Structural changes in low density polyetylene en
dc.contributor.author Dostál, Jiří
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Muras, J.
dc.contributor.author Šimek, Lubomír
dc.relation.ispartof European Polymer Journal
dc.identifier.issn 0014-3057 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 44
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 2652
dc.citation.epage 2658
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.eurpolymj.2008.05.028
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305708002553
dc.subject LDPE cs
dc.subject degradace cs
dc.subject rozptyl světla cs
dc.subject viskozimetrie cs
dc.subject GPC cs
dc.subject reologie cs
dc.subject LDPE en
dc.subject degradation en
dc.subject light scattering en
dc.subject viscometry en
dc.subject GPC en
dc.subject rheology en
dc.description.abstract Článek studuje vliv opakovaného vytlačování na molekulární parametry nízkohustotního polyetylenu (LDPE) Bralen NA 7-25. Nezpracovaný polyetylen byl opakovaně vytlačován ve 20 cyklech a zpracované vzorky byly frakcionovány pomocí srážecí frakcionace. U nezpracovaných i zpracovaných vzorků byly stanoveny hodnoty hmotnostního průměru molárních hmotností (rozptyl světla), číselného průměru molárních hmotností (osmometrie) a limitní viskozitní čísla (viskozimetrie). Vzorky byly rovněž charakterizovány pomocí reologie. Bylo zjištěno, že změny molekulárních parametrů LDPE jsou ovlivněny jak strukturou polymeru tak mechano-chemickou degradací. Navržený degradační mechanismus během opakovaného vytlačování Bralenu zahrnuje štěpení polymerního řetězce, které převládá brzy po začátku zpracování. To je následováno rekombinací makromolekul mající za následek vznik větvení, síťování a tvorbu mikrogelu, jehož přítomnost je patrná na vzorcích vytlačovaných 3 až 20 krát. cs
dc.description.abstract The influence of the repeated extrusion on the molecular parameters of low density polyethylene (LDPE) Bralen NA 7-25 was studied. Virgin polyethylene was submitted up to 20 extrusion cycles and the processed samples were fractioned using precipitation fractionation. Non-fractionated samples and the individual polymer fractions were characterized by their weight average molar masses Mw (static light scattering), number average molar masses Mn (osmometry) and limiting viscosity numbers (viscometry). Rheological properties in terms of shear viscosity curve, zero shear viscosity and flow activation energy were also determined by using high pressure capillary rheometer. The course of the changes in molecular parameters of LDPE is influenced both by the initial polymer structure and by the changes induced by the mechano-chemical degradation. The suggested degradation mechanisms during multiple extrusion of Bralen are chain scission predominating in the early stage of processing followed by recombination of macromolecules resulting in branching, crosslinking and formation of microgel, which is clearly notable for the samples extruded 3 to 20 times. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000887
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507257!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856715
utb.identifier.scopus 2-s2.0-49149119441
utb.identifier.wok 000259507900028
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dostál, Jiří
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Šimek, Lubomír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record