TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv skleněných vláken na reologii, mechanické a tepelné vlastnosti PET recyklátu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv skleněných vláken na reologii, mechanické a tepelné vlastnosti PET recyklátu cs
dc.title Effect of glass fibers on rheology, mechanical properties of recycled thermal and PET en
dc.contributor.author Kráčalík, Milan
dc.contributor.author Pospíšil, Ladislav
dc.contributor.author Šlouf, Miroslav
dc.contributor.author Mikešová, Jana
dc.contributor.author Sikora, Antonín
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.contributor.author Fortelný, Ivan
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 29
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 915
dc.citation.epage 921
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/pc.20467
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.20467/abstract
dc.subject kompozity na bázi PET cs
dc.subject krátká skleněná vlákna cs
dc.subject layered silicate nanocomposites en
dc.subject composites en
dc.subject poly(ethylene-terephthalate) en
dc.subject extrusion en
dc.description.abstract Byly připaveny kompozity na bázi PET a krátkých skleněných vláken mícháním taveniny PET recyklátu se skleněným vláknem (15, 20 a 30 hm.%). Stupeň zamíchání byl určen pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Rotační reometrie byla použita k analýze vzájemné smykové pevnosti mezi PET taveninou a skleněnými vlákny.Kompozit se 30 % vláken vykázal střední plató 2. řádu u G?, čímž byla silná fázová interakce potvrzena. Výsledky z mechanických zkoušek byly v dobrém souladu se strukturními a reologickými měřeními. V porovnání s materiály připravenými v poloprovozních podmínkách vedla větší rychlost míchání při provozních podmínkách k nižší mezifázové adhezi a podobnému stupni zamíchání. Tepelné chování a množství krystalické fáze bylo analyzováno pomocí diferenciální snímací kalorimetrie. cs
dc.description.abstract PET-glass fiber composites were prepared by melt mixing of recycled PET with chopped glass fibers (15, 20, and 30 wt%) and their degree of dispersion was assessed by scanning electron microscopy. Rotational rheometry was employed to analyze the interfacial shear strength between the fibers and polymer matrix in the molten state. The composite containing 30 wt% of glass fibers revealed a moderate G' secondary plateau en
dc.description.abstract hence strong fiber-matrix interactions were confirmed. Results of mechanical testing were in a good accordance with structural and rheological measurements. The higher rate of mixing under production-scale conditions resulted in lower fiber-matrix adhesion and in a similar level of fiber dispersion as compared to the same mixture compounded on pilot-plant scale. Thermal characterization of the composites was performed by differential scanning calorimetry and total crystalline fraction was analyzed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000872
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507240!RIV09-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43858263
utb.identifier.scopus 2-s2.0-49149119207
utb.identifier.wok 000257907200011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sikora, Antonín
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
utb.contributor.internalauthor Fortelný, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record