TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biodegradabilní obalové materiály z odpadního kolagenního hydrolysátu vytvrzené dialdehydem škrobu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biodegradabilní obalové materiály z odpadního kolagenního hydrolysátu vytvrzené dialdehydem škrobu cs
dc.title Biodegradable packing materials based on waste collagen hydrolysate cured with dialdehyde starch en
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1388-6150 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 93
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 547
dc.citation.epage 552
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Akadémiai Kiadó and Springer Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-007-8293-3
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/3426662775p73x65/
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject dialdehyd škrobu cs
dc.subject síťování cs
dc.subject teplota skleného přechodu cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject dialdehyde starch en
dc.subject cross-linking en
dc.subject glass transition en
dc.description.abstract Hydrogely hydrolysátu kolagenu o střední molekulové hmotnosti 15 až 30 kDa získané z odpadního kolagenu při výrobě klihovkových střev, zesíťovaný přídavkem 15 % polymerního dialdehydu škrobu (DAS) vykazuje značnou tendenci růstu pevnosti gelu při stárnutí, čímž se snižuje thermo-reversibilita gelu. Thermická analýsa (DSC a TGA) potvrdila, že stárnutí hydrogelů nesouvisí s nerovnovážným stavem síťující reakce, ale je spíše přisuzováno zvýšení hustoty mezimolekulárních vodíkových vazeb mezi polypeptidickými řetězci hydrolysátu. Plastifikační účinek dialdehydu škrobu (DAS) na hydrolysát není výrazný, ale rozdíl mezi teplotou skelného přechodu suchého xerogelu (Tg = 189.5 ? 2,5 oC) a počátkem tepelného rozkladu DAS (241,4 ? 12,7 oC) dovoluje zpracování takových xerogelů na biodegradabilní (a jedlé) obalové materiály technikami běžně používanými při plastikářském zpracování. Filmy připravené z reakční směsi litím a sušením při pokojové teplotě po tepelném působení (4 h při 105 oC)se rozpouští při pokojové teplotě ve vodě po 350 h. Tohoto jevu lze využít k řízenému uvolňování aktivních látek v takových obalech obsažených. cs
dc.description.abstract Hydrogels of collagen hydrolysate (H) of mean Mw 15-30 kDa obtained from waste collagen from meat casings manufacture, cross-linked with 15% (based on H) polymeric dialdehyde starch (DAS), have a marked tendency to ageing, which shows in hydrogel gradually increasing rigidity and decreasing thermo-reversibility. Methods of thermal analysis (DSC, TGA) proved that ageing of hydrogels is not related with a non-equilibrium state of the cross-linking reaction but is rather given by increasing density of inter-chain hydrogen bonds between polypeptide segments of H. Plasticizing effect of DAS on H is not too pronounced but the difference between glass transition temperature of dry xerogel Tg = 189.5 ? 2.5oC and temperature of starting degradation (DAS component) 241.4 ? 12.7oC offers certain space for processing these xerogels into biodegradable (edible) packaging material by usual plastics technologies. Films obtained from the reaction mixture by casting and drying at room temperature after thermal processing (105oC for 4 hours) dissolve at room temperature only after 350 hours. This effect can be employed for time-controlled releasing of active substances from such biodegradable (edible) packages en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000855
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63505292!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 15554553
utb.identifier.scopus 2-s2.0-48249133680
utb.identifier.wok 000258500000031
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record