TBU Publications
Repository of TBU Publications

Sdílení tepla při vytvrzování reaktoplastické matrice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Sdílení tepla při vytvrzování reaktoplastické matrice cs
dc.title The heat transfer during of curing en
dc.contributor.author Blaha, Antonín
dc.contributor.author Hrbáček, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 44
utb.relation.issue 9-10
dc.citation.spage 262
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject epoxidové pryskyřice cs
dc.subject LF technologie cs
dc.subject matematický model vytvrzování cs
dc.subject composite en
dc.subject epoxy resin en
dc.subject LF technology en
dc.subject mathematical model of curing en
dc.description.abstract Bylo provedeno nepřímé modelování rozborem přibližného matematického modelu vytvrzování. Tento matematický model vychází z fyzikálně-chemické podstaty dějů, které probíhají. Tyto děje jsou simultánní sdílení tepla vedením a chemická reakce. Z analytického řešení tohoto přibližného modelu a z bezrozměrných kritérií po chemicko inženýrské analýhe modelu vyplynulo, že lze určit kvantitativní vliv jednotlivých parametrů ovlivňujících proces. cs
dc.description.abstract The indirect modelling was done by analysis of approximate mathematical model of curing. This mathematical model results from physically - chemical processes fundamental which run. These processes are simultaneous conduction heat transfer and a chemical reaction. From the analytical solution of this approximate model and from the non-dimensional criteria arose that it is possible to determine a quantitative influence of separate parameters having effect on the process. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000825
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505467
utb.identifier.obdid 16553309
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Blaha, Antonín
utb.contributor.internalauthor Hrbáček, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record