TBU Publications
Repository of TBU Publications

Interakce směsi anionických tenzidů s kolgenem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Interakce směsi anionických tenzidů s kolgenem cs
dc.title Interaction of Mixture of Anionic Surfactants with Collagen en
dc.contributor.author Krejčí, Jiří
dc.relation.ispartof International Journal of Cosmetic Science
dc.identifier.issn 1468-2494 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 29
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 121
dc.citation.epage 129
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley Blackwell Publishing Inc. en
dc.identifier.doi 10.1111/j.1467-2494.2007.00368.x
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-2494.2007.00368.x/abstract
dc.subject izoterma cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject směs tenzidů cs
dc.subject dodecylbenzen sulfonan sodný cs
dc.subject dodecyl sulfát sodný cs
dc.subject binding isotherms en
dc.subject collagen en
dc.subject mixture of surfactants en
dc.subject sodium dodecyl benzene en
dc.subject sodium dodecyl sulphate en
dc.description.abstract Byla studována interakce kolagenních vláken kolagenu I s anionickými surfaktanty dodecylbenzensulfonanem sodným (SDBS), dodecylsulfátem sodným (SDS) a jejich směsmi při pH=6, dvou různých iontových silách (I=0,06 mol.l-1a I=0,4 mol.l-1) a laboratorní teplotě. Surfaktanty a jejich směsi byly charakterizovány kritickou micelární koncentrací (c.m.c.), složením směsných micel a interakčním faktorem ? podle Rubingha. Závislost c.m.c. na složení směsi má při vysoké I opačný charakter, což dokumentuje větší vliv přidaného elektrolytu na chování SDS než SDBS. Interakce byla hodnocena vázacími isothermami a stanovením hmotnostního stupně zbotnání ?m. Navázané množství je závislé jednak na složení směsi, jednak na iontové síle. Samotný SDS a směsi s jeho vyšším obsahem se váží více než SDBS (cca 150 % vzhledem k množství SDBS). Zvýšená iontová síla prostředí zvyšuje navázané množství přibližně stejně bez ohledu na složení sorbátu. I složení směsí po interakci s vlákny se výrazněji od původního složení nemění. Zbotnání vláken je ovlivněno složením botnací směsi obdobně jako v případě vázání. Se zvyšujícím se navázaným množstvím surfaktantů se zvyšuje. Zvýšená iontová síla působí proti botnání kolagenu a při dané iontové síle (I=0,4 mol.l-1) dosahuje botnání polovičních hodnot. V obou případech existují charakteristické koncentrace obou surfaktantů a jejich směsí (cs~0,5-1,0 mmol.l-1), které nezpůsobují botnání. Předpokládá se, že toto rozmezí koncentrací odpovídá množství surfaktantů vázaných na kolagen elektrostatickými silami a tedy přechodnému zvýšení hydrofobnosti vláken. cs
dc.description.abstract Study focused on interaction of collagen fibres of collagen I with anionic surfactants sodium dodecylbenzene sulphonate (SDBS), sodium dodecyl sulphate (SDS) and their mixtures at pH=6, at two ionic strengths (I = 0.06 mol L-1 and I = 0.4 mol L-1) and laboratory temperature. Surfactants and their mixtures were characterised by their critical micelle concentration (c.m.c.), composition of mixed micelles and interaction factor ? according to Rubingh. Dependency of c.m.c. on mixture composition has an opposite tendency at both ionic strengths, which proves the greater influence of added electrolyte on behaviour of SDS than of SDBS. Interaction was evaluated by means of binding isotherms and mass swelling degree ?m. The bound quantity partly depends on mixture composition, partly on ionic strength. SDS and mixtures containing its greater quantities are bound more than SDBS (approx. 150% related to SDBS). Increased ionic strength of the environment increases bound quantity in approximately same manner, heedless of adsorbate composition. Even composition of the mixture after interaction with fibres does not markedly alter from initial composition. Fibre swelling is affected by composition of swelling mixture similarly to binding ? it increases with growing quantity of surfactants. Greater ionic strength acts against collagen swelling, and at given ionic strength (I = 0.4 mol L-1) swelling attains half values compare to swelling at low ionic strength (I=0.06 mol.L-1). There are characteristic concentrations of both surfactants and their mixtures (cs ~ 0.5-1.0 mmol L-1) that do not produce swelling. It is assumed that this range of concentrations corresponds to amount of surfactants bound to collagen through electrostatic forces and thus to temporary increase in fibre hydrophobity. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000805
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505400
utb.identifier.obdid 16552952
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33947329169
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Krejčí, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record