TBU Publications
Repository of TBU Publications

Adaptive predictive control of three - tank - system

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Adaptive predictive control of three - tank - system en
dc.contributor.author Kubalčík, Marek
dc.contributor.author Bobál, Vladimír
dc.relation.ispartof Modelling, Identification, and Control
dc.identifier.issn 1025-8973 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 29
utb.relation.issue 29
dc.citation.spage 109
dc.citation.epage 115
dc.event.title 29th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, MIC 2010
dc.event.location Innsbruck
utb.event.state-en Austria
utb.event.state-cs Rakousko
dc.event.sdate 2010-02-15
dc.event.edate 2010-02-17
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Acta Press en
dc.relation.uri http://www.actapress.com/Abstract.aspx?paperId=37766
dc.subject predictive control cs
dc.subject adaptive control cs
dc.subject multivariable systems cs
dc.subject recursive identification cs
dc.subject nonlinear systems cs
dc.subject Predictive control en
dc.subject adaptive control en
dc.subject multivariable systems en
dc.subject recursive identification en
dc.subject nonlinear systems en
dc.description.abstract Příspěvek je zaměřen na aplikaci samočinně se nastavujícího prediktivního regulátoru pro řízení laboratorního modelu spojených nádrží v reálném čase. Tento laboratorní model je nelineární systém se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Je založen na skutečných průmyslových aplikacích. Navržený regulátor zahrnuje syntézu založenou na mnoharozměrovém stavovém modelu řízeného systému a on - line identifikaci ARX modelu korespondujícího s e stavovým modelem. Použitý přístup tak kombinuje jak stavový tak vstupně výstupní model. Parametry modelu jsou rekursivně odhadovány metodou nejmenších čtverců s adaptivním směrovým zapomínáním. Řídicí algoritmus je založen na metodě GPC. Optimalizace byla realizována minimalizací kvadratické účelové funkce. Jsou uvedeny rovněž výsledky ověřování v reálném čase. cs
dc.description.abstract This paper is focused in application of a self - tuning predictive controller for real - time control of a three - tank - system laboratory model. The objective laboratory model is a two input - two output (TITO) nonlinear system. It is based on experience with authentic industrial control applications. The controller integrates a predictive control synthesis based on a multivariable state ? space model of the controlled system and an on ? line identification of an ARX model corresponding to the state ? space model. The used approach then combines both state ? space and input ? output models. The model parameters are recursively estimated using the recursive least squares method with the directional forgetting. The control algorithm is based on the Generalised Predictive Control (GPC) method. The optimization was realized by minimization of a quadratic objective function. Results of real-time experiments are also included. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000804
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63508943!RIV11-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43863718
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77954576906
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kubalčík, Marek
utb.contributor.internalauthor Bobál, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record