TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektroreologické vlastnosti suspenzí nanočástic siliky modifikovaných N,N-dimethylformamidem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektroreologické vlastnosti suspenzí nanočástic siliky modifikovaných N,N-dimethylformamidem cs
dc.title Electrorheological properties of suspensions of silica nanoparticles modified by urea and N,N-dimethylformamide en
dc.contributor.author Belza, Tomáš
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
dc.identifier.issn 0927-7757 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 297
utb.relation.issue 1-3
dc.citation.spage 142
dc.citation.epage 146
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.colsurfa.2006.10.038
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775706007928
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject suspenze cs
dc.subject silika cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject močovina cs
dc.subject N,N-dimethylformamid cs
dc.subject elektrorheologická účinnost cs
dc.subject Electrorheology en
dc.subject Suspensions en
dc.subject Silica en
dc.subject Nanoparticles en
dc.subject Urea en
dc.subject N,N-Dimethylformamide en
dc.subject Electrorheological efficiency en
dc.description.abstract V této práci bylo studováno elektroreologické (ER) chování nanočástic siliky upravené močovinou a N,N-dimethylformamidem. Zatímco ER efekt původní siliky byl velmi slabý, modifikace zlepšila kompatibilitu tuhé a kapalné fáze suspenze a významně zvýšila ER aktivitu systému. Závislost dynamického prahového napětí na intenzitě elektrického pole se řídí mocninným zákonem, kde exponent závisí na intenzitě ztuhnutí suspenze v elektrickém poli. 25% suspenze vykazuje vysokou absolutní hodnotu prahového napětí, ale jeho relativní vzrůst byl v důsledku vysoké hodnoty při vypnutém elektrickém poli mnohem nižší než u suspenze 20%, která je tak mnohem vhodnější pro praktické aplikace. cs
dc.description.abstract In this study, electrorheological (ER) behaviour of suspensions of silica nanoparticles treated with urea and N,N-dimethylformamide in DC electric field has been investigated. While the ER effect of the neat silica was very low, its modification improved compatibility of the solid and liquid phase and considerably increased ER activity of the system. The dependence of the dynamic yield stress ?0 on the electric field strength E obeyed the power law ?0 = qE?, where the exponent ? depended on the intensity of solidification of the suspension in the electric field. The 25 wt.% fluid showed a high absolute value of dynamic yield stress, but its relative increase due to high field-off value was much lower than for 20 wt.% suspension, so the latter is more suitable for practical applications. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000778
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505355
utb.identifier.obdid 16053340
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33847073006
utb.identifier.wok 000245072500019
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Belza, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record