TBU Publications
Repository of TBU Publications

Omezení Wittigovy-Hornerovy cyklizace fluorbutenolidové skupiny na 3-hydroxychinoline-2,4(2H,3H)-diony. Nové modifikace Perkowovy reakce s odstupující fluorovanou acyloxylovou skupinou.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Omezení Wittigovy-Hornerovy cyklizace fluorbutenolidové skupiny na 3-hydroxychinoline-2,4(2H,3H)-diony. Nové modifikace Perkowovy reakce s odstupující fluorovanou acyloxylovou skupinou. cs
dc.title Limitations of the Wittig-Horner-type annulation of fluorobutenolide moiety to 3-hydroxyquinoline-2,4(2H,3H)-diones. Novel modifications of the Perkow reaction including fluorinated acyloxy leaving groups en
dc.contributor.author Pomeisl, K.
dc.contributor.author Kvíčala, J.
dc.contributor.author Paleta, O.
dc.contributor.author Klásek, Antonín
dc.contributor.author Kafka, Stanislav
dc.contributor.author Kubelka, V.
dc.contributor.author Havlíček, J.
dc.contributor.author Čejka, J.
dc.relation.ispartof Tetrahedron
dc.identifier.issn 0040-4020 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 63
utb.relation.issue 42
dc.citation.spage 10549
dc.citation.epage 10561
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.tet.2007.07.058
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402007012896
dc.subject steroidní antiflogistika cs
dc.subject radikálové cyklizace cs
dc.subject fosfáty cs
dc.subject kyseliny cs
dc.subject 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-2,4-diony cs
dc.subject fosforylace cs
dc.subject deriváty cs
dc.subject pseudomonas cs
dc.subject steroidal antiinflammatory agents en
dc.subject radical cyclizations en
dc.subject phosphates en
dc.subject acids en
dc.subject 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2,4-diones en
dc.subject phosphorylation en
dc.subject derivatives en
dc.subject pseudomonas en
dc.subject potent en
dc.description.abstract 3-(Fluoracyloxy)chinolin-2,4(1H,3H)-diony reagují s triethyl-fosfitem buď za vzniku produktu Perkowovy reakce nebo za vzniku odpovídajícího 4-ethoxychinolin-2(1H)-onu. V obou reakcích je odstupující skupinou fluorkarboxylátový anion. U odpovídajícího 3-(fluorjodacetoxy)derivátu toto pozorování vylučuje využití intramolekulární Wittigovy-Hornerovy syntézys k modifikaci chinolin-2,4(1H, 3H)-dionů cyklizací fluorované but-2-enolidové skupiny. cs
dc.description.abstract 3-(Fluoroacyloxy)quinoline-2,4(1H,3H)-diones react with triethyl phosphite to afford either the product of the Perkow reaction or the corresponding 4-ethoxyquinolin-2(1H)-one. In both reactions, the fluorocarboxylate anion acts as the leaving group. For the corresponding 3-(fluoroiodoacetoxy) derivative this observation precludes the application of the intramolecular Wittig-Horner synthesis to modify quinoline-2,4(1H, 3H)-diones by the annulation of a fluorinated but-2-enolide moiety. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000748
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505282
utb.identifier.obdid 15554326
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34548297977
utb.identifier.wok 000252092300018
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Klásek, Antonín
utb.contributor.internalauthor Kafka, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record