TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zeta potenciál kaolinových disperzí měřených elektroforeticky a elektroakusticky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zeta potenciál kaolinových disperzí měřených elektroforeticky a elektroakusticky cs
dc.title The zeta potential of kaolin suspensions measured by electrophoresis and electroacoustics en
dc.contributor.author Greenwood, Richard W.
dc.contributor.author Lapčíková, Barbora
dc.contributor.author Surýnek, Martin
dc.contributor.author Waters, Kristian Edmund
dc.contributor.author Lapčík, Lubomír
dc.relation.ispartof Chemical Papers
dc.identifier.issn 0366-6352 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 61
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 83
dc.citation.epage 92
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Versita en
dc.identifier.doi 10.2478/s11696-007-0003-x
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/q1777402420267k7/
dc.subject kaolinit cs
dc.subject kaolin cs
dc.subject koncentrované vodní disperze cs
dc.subject elektroforéza cs
dc.subject elektroakustika cs
dc.subject izomorfická substituce cs
dc.subject kaolinite en
dc.subject kaolin en
dc.subject concentrated aqueous suspensions en
dc.subject electrophoresis en
dc.subject electroacoustics en
dc.subject zeta potential en
dc.subject isomorphic substitution en
dc.description.abstract Zeta potenciál zředěných a koncentrovaných kaolinových disperzí byl pozorován metodou elektroforézy a elektroakusticky. Vliv přídavku soli (KCl), a polymerního materiálu (Triton X-100) a anionického tenzidu (Sodium dodecylsulfátu, SDS) na vlastnosti suspenze byl studován elektroforetickými metodami. Elektroakustické metody byly použity pro měření zeta potenciálu pro nejvyšší možné koncentrace kaolinu v suspenzi a byl pozorován také vliv zřeďování. Vliv stárnutí čerstvě připravených vzorků a izoelektrický bod kaolinu byly také studovány. Použitím obou technik bylo zjištěno, že pro tento typ disperzí nebyl detegován izoelektrický bod, jenom maximum v hodnotě zeta potenciálu pro suspenzi kaolinu. Tato maxima byla pozorována také po přídavku Triton X-100 a SDS. Se zvyšující se koncentrací KCl a SDS ve vodní suspenzi se tato maxima posouvají více do kyselé oblasti, přičemž v přítomnosti Triton X-100 se poloha maxima zeta potenciálu nemění a zůstává konstantní. Elektroakustickými technikami bylo zjištěno, že čerstvě připravené koncentrované suspenze vyžadují kolem 6 hodin pro ustálení hodnoty zeta potenciálu. Zřeďování koncentrovaných suspenzí vedlo ke snížení zeta potenciálu tím, že ionty se vážou na desorbovaný povrch, čímž stlačují povrchový náboj. Maxima zeta potenciálu zůstala nezměněna také po zahřátí prášku v žíhací peci při teplotě 200°C (pro odstranění organických zbytků), což naznačuje nejmožnější vysvětlení vzniklých maxim jako důsledek izomorfní substituce. cs
dc.description.abstract The zeta potentials of kaolin dilute and concentrated suspensions were monitored using the techniques of electrophoresis and electroacoustics, respectively. The effect of addition of salt (KCl), a polymer material (Triton X-100), and an anionic surfactant (sodium dodecyl sulphate, SDS) on the suspension properties was investigated by electrophoresis. Electroacoustics was employed for the measurement of zeta potentials for the highest possible kaolin content in suspension and the effect of dilution. The effect of aging of a freshly prepared sample and kaolin isoelectric point was also studied. Using both techniques it was noted that there was no isoelectric point, just a maximum value in the magnitude of the kaolin suspension zeta potential. These maxima were observed also in the presence of Triton X-100 and SDS. An increase of the concentration of KCl and SDS in suspension shifted the maxima towards more acidic values, while in the presence of Triton X-100 the position of the zeta potential maxima remained constant. Electroacoustic techniques revealed that a freshly prepared concentrated suspension requires about six hours to equilibrate to achieve a steady zeta potential. Diluting the concentrated suspensions led to decrease of the zeta potential as ions bound to the surface desorbed and screened the surface charge. The zeta potential maxima remained unchanged even after heating the powder in an oven at 200 degrees C (to remove any organic material) thereby suggesting that the most likely explanation for the maxima is isomorphic substitution. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000747
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505281
utb.identifier.obdid 15554171
utb.identifier.wok 000245818300003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lapčíková, Barbora
utb.contributor.internalauthor Lapčík, Lubomír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record