TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modelling, identification and simulation of the inverted pendulum PS600

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Modelling, identification and simulation of the inverted pendulum PS600 en
dc.contributor.author Marholt, Jiří
dc.contributor.author Gazdoš, František
dc.relation.ispartof Acta Montanistica Slovaca
dc.identifier.issn 1335-1788 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 15
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 14
dc.citation.epage 18
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnologií Technickej univerzity v Košiciach sk
dc.relation.uri http://actamont.tuke.sk/pdf/2010/n1/3marholt.pdf
dc.subject modelování cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject simulace cs
dc.subject inverzní kyvadlo PS600 cs
dc.subject Modelling en
dc.subject identification en
dc.subject simulation en
dc.subject inverted pendulum PS600. en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá modelováním, identifikací a simulací inverzního kyvadla PS600. Tento nelineární a nestabilní systém má 1 vstup - napětí stejnosměrného motoru, který ovládá pozici vozíku s kyvadlem, a 2 výstupy - pozici vozíku a úhel natočení kyvadla. Nejprve je odvozen matematický model tohoto systému, poté jsou identifikovány jeho neznámé parametry. Dále je vytvořený matematický model implementován do prostředí MATLAB/Simulink a jeho vlastnosti jsou experimentálně porovnány s reálným protějškem. cs
dc.description.abstract This paper deals with modelling, identification and simulation of the inverted pendulum PS600. This system is unstable and nonlinear with one input - voltage of a DC motor which can change position of the cart and two outputs - cart position and angle of the pendulum rod. First, a mathematical model of the inverted pendulum is derived, followed by identification of its unknown parameters. Then, the created mathematical model is implemented into the MATLAB/Simulink environment and its properties are experimentally compared with the real system. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000735
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63508849!RIV11-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43863819
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84879072779
utb.identifier.wok 000279345600004
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Marholt, Jiří
utb.contributor.internalauthor Gazdoš, František
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International